Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС - Архив 2019 г.

Информация по приложение 2 за ИП "Изграждане на газоснабдителна станция с пълначно на бутилки за пропан-бутан, № 14275.610.459, с. Гавраилово"
[ Дата на публикуване: 21 ноември 2019 г., 13:33:01, размер на файла: 904.99kB ]

Информация по приложение 2 за ИП "Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на ИУМПС, имот № 67338.97.6, възложител "Авточасти Мерцедес Бенц" ЕОО
[ Дата на публикуване: 04 ноември 2019 г., 16:54:56, размер на файла: 1.19MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на млекопреработвателно предприятие, имот № 67338.601.243, гр. Сливен, възложител "Н СИЕ Х-Къчеви" ООД"
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 17:05:17, размер на файла: 328.46kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на външно ел. захранване на вилна сграда и удължаване на въздушен извод №1 в имот №67338.303.129 по КККР на гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 18 юли 2019 г., 15:31:20, размер на файла: 1.41MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на модулно съоръжение за преработка на сурово овче мляко в имот 000058, с. Николаево, ФОС М ООД
[ Дата на публикуване: 12 юли 2019 г., 09:49:23, размер на файла: 6.52MB ]

Информация по приложение 2 за ИП "Инсталация за съвместно изгаряне на RDF-гориво, въглищен прах и природен газ в пламъчо-тръбен котел КМ-12, намиращ се в Топлофикация Сливен, възложител Енергопон
[ Дата на публикуване: 17 юни 2019 г., 16:23:22, размер на файла: 3.35MB ]

Информация по приложение 2 за ИП "Инсталация за съвместно изгаряне на RDF-гориво, въглищен прах и природен газ в пламъчо-тръбен котел КМ-12, намиращ се в Топлофикация Сливен, възложител Бултраш А
[ Дата на публикуване: 17 юни 2019 г., 16:23:08, размер на файла: 3.31MB ]

Информация по приложение 2 за ИП "Инсталация за съвместно изгаряне на RDF-гориво, въглищен прах и природен газ в пламъчо-тръбен котел КМ-12, намиращ се в Топлофикация Сливен", възложител Еко
[ Дата на публикуване: 14 юни 2019 г., 14:06:07, размер на файла: 3.35MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Обособяване на самостоятелен индустриален парк "Бършен", землище Сливен, възложител Община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 юни 2019 г., 15:30:24, размер на файла: 1.72MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на шест броя тръбни кладенци, проектиране и изграждане на нови поливни водопроводи и включването им към поливната система на гр. Сливен, Община Сливен
[ Дата на публикуване: 21 май 2019 г., 10:47:15, размер на файла: 949.15kB ]

Информация по приложение 2 за ИП Създаване на нови винени лозови масиви; изграждане на подпорна конструкция; противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси и хидромелиоративни съоръжения - системи за капково напояване, землище с. Голямо Чочовени и с. Скобелево
[ Дата на публикуване: 12 март 2019 г., 15:09:31, размер на файла: 427.70kB ]

Информация по приложение 2 за ИП Създаване на нови винени лозови масиви; изграждане на подпорна конструкция; изграждане на противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси и изграждане на система за капково напояване, имот № 000203, с. Скобелево
[ Дата на публикуване: 12 март 2019 г., 15:04:43, размер на файла: 221.01kB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на автоматизира система за капково напояване на лозе, землище Глушник, община Сливен, възложител Елит Агро ООД, гр. София
[ Дата на публикуване: 08 януари 2019 г., 15:17:33, размер на файла: 5.92MB ]

Достъпност