Процедури по ОВОС, КР и СЕВЕЗО

  1. Уведомления за инвестиционно предложение - първо уведомяване
  2. Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС
  3. Предстоящи обществени обсъждания на доклади по ОВОС
  4. Комплексни разрешителни
  5. СЕВЕЗО
  6. Публичен регистър за ОВОС в България

Архив на уведомленията за инвестиционно предложение - първо уведомяване

Архив на Обществения достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС

Достъпност