Открита процедура с предмет:

Избор на изпълнител за провеждане на „Обучение по специализирани компютърни теми и обучение по ключови компетентности по проект „Компетентно и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса от служителите на Общинска администрация Сливен”, по две обособени позиции

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 16 декември 2014 г., 10:33:36, размер на файла: 3.50MB ]
Решение РД 15-2442/29.12.2014 г. на Възложителя за промяна
[ Дата на публикуване: 29 декември 2014 г., 17:13:38, размер на файла: 191.42kB ]
Коригирани документи (след Решение РД 15-2442/29.12.2014 г. на Възложителя за промяна)
[ Дата на публикуване: 29 декември 2014 г., 17:17:23, размер на файла: 1.37MB ]
Протокол № 2 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 18 февруари 2015 г., 14:21:27, размер на файла: 285.42kB ]
Съобщение за отваряне на ценови оферти
[ Дата на публикуване: 06 април 2015 г., 20:59:13, размер на файла: 89.30kB ]
Протокол № 1 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 16 април 2015 г., 16:30:01, размер на файла: 98.98kB ]
Протокол № 3 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 16 април 2015 г., 16:30:05, размер на файла: 228.76kB ]
Протокол № 4 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 16 април 2015 г., 16:30:08, размер на файла: 389.00kB ]
Протокол № 5 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 16 април 2015 г., 16:30:10, размер на файла: 170.22kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 16 април 2015 г., 16:30:13, размер на файла: 89.55kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за участие
[ Дата на публикуване: 04 май 2015 г., 10:11:55, размер на файла: 55.17kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за участие
[ Дата на публикуване: 08 май 2015 г., 09:38:58, размер на файла: 47.04kB ]
Договор и приложения - по обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 10 юни 2015 г., 13:25:09, размер на файла: 837.13kB ]
Договор и приложения - по обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 10 юни 2015 г., 13:25:15, размер на файла: 820.59kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 10 юни 2015 г., 13:34:31, размер на файла: 230.33kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 12 юни 2015 г., 15:32:24, размер на файла: 29.52kB ]
Допълнително споразумение - по обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 06 юли 2015 г., 11:17:46, размер на файла: 154.15kB ]
Допълнително споразумение - по обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 06 юли 2015 г., 11:17:49, размер на файла: 154.15kB ]
Договор за подизпълнение
[ Дата на публикуване: 22 юли 2015 г., 12:05:56, размер на файла: 361.88kB ]
Информация за извършено плащане по договор за подизпълнение
[ Дата на публикуване: 22 юли 2015 г., 12:10:12, размер на файла: 29.33kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 06 август 2015 г., 11:56:26, размер на файла: 32.52kB ]
Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 27 август 2015 г., 10:52:22, размер на файла: 29.22kB ]
Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 04 ноември 2015 г., 17:29:26, размер на файла: 29.62kB ]
Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2015 г., 14:07:29, размер на файла: 29.23kB ]
Информация за изпълнен договор - по обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2015 г., 12:03:43, размер на файла: 157.17kB ]
Информация за изпълнен договор - по обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2015 г., 12:03:44, размер на файла: 157.08kB ]
Информация за извършено плащане по договор за подизпълнение
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2015 г., 11:56:51, размер на файла: 29.35kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договорите
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2015 г., 11:16:27, размер на файла: 48.23kB ]

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 07 януари 2015 г., размер на файла: 81.11kB ]
Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 08 януари 2015 г., размер на файла: 39.50kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0031

Достъпност