Открита процедура с предмет:

Изпълнение на СМР по проект „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, община Сливен, І-ви етап”

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 16 март 2015 г., 18:04:28, размер на файла: 14.76MB ]

Протокол № 2 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 25 май 2015 г., 15:19:05, размер на файла: 97.29kB ]

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти
[ Дата на публикуване: 03 юни 2015 г., 15:02:55, размер на файла: 123.82kB ]

Протокол № 1 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 15 юни 2015 г., 16:36:48, размер на файла: 56.21kB ]

Протокол № 3 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 15 юни 2015 г., 16:36:48, размер на файла: 208.86kB ]

Протокол № 4 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 15 юни 2015 г., 16:36:48, размер на файла: 128.52kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 15 юни 2015 г., 16:36:56, размер на файла: 74.87kB ]

Информация за освобождаване на гаранциите за участие
[ Дата на публикуване: 20 юли 2015 г., 16:13:30, размер на файла: 45.26kB ]

Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 20 юли 2015 г., 16:13:36, размер на файла: 188.87kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 20 юли 2015 г., 16:13:39, размер на файла: 1.24MB ]

Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2016 г., 16:04:29, размер на файла: 27.58kB ]

Информация за изпълнен договор
[ Дата на публикуване: 16 юли 2019 г., 16:14:37, размер на файла: 142.12kB ]

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията
[ Дата на публикуване: 27 март 2015 г., 11:44:34, размер на файла: 133.20kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0003

Достъпност