Открита процедура с предмет:

Изпълнение на СМР и дейности по проект „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, община Сливен, II-ри етап”

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 04 юни 2015 г., 20:17:13, размер на файла: 23.79MB ]
Решение за удължаване на срок
[ Дата на публикуване: 29 юни 2015 г., 11:22:39, размер на файла: 202.45kB ]
Протокол № 2 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 15 юли 2015 г., 16:16:52, размер на файла: 175.65kB ]
Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти
[ Дата на публикуване: 24 юли 2015 г., 10:05:38, размер на файла: 43.49kB ]
Протокол № 1 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 29 юли 2015 г., 16:09:52, размер на файла: 66.41kB ]
Протокол № 3 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 29 юли 2015 г., 16:09:55, размер на файла: 92.71kB ]
Протокол № 4 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 29 юли 2015 г., 16:09:59, размер на файла: 87.11kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 29 юли 2015 г., 16:10:02, размер на файла: 79.47kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за участие
[ Дата на публикуване: 18 август 2015 г., 10:14:22, размер на файла: 50.60kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 25 септември 2015 г., 14:27:37, размер на файла: 3.38MB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 25 септември 2015 г., 14:27:39, размер на файла: 216.17kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за участие
[ Дата на публикуване: 25 септември 2015 г., 14:27:42, размер на файла: 44.58kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договора
[ Дата на публикуване: 13 януари 2016 г., 13:30:51, размер на файла: 27.28kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 13 януари 2016 г., 16:22:14, размер на файла: 27.82kB ]
Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 28 март 2019 г., 17:11:24, размер на файла: 140.77kB ]

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 22 юни 2015 г., 16:24:34, размер на файла: 150.89kB ]
Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 23 юни 2015 г., 17:29:14, размер на файла: 140.88kB ]
Разяснения по документацията (3)
[ Дата на публикуване: 26 юни 2015 г., 14:55:26, размер на файла: 136.50kB ]
Разяснения по документацията (4)
[ Дата на публикуване: 26 юни 2015 г., 14:55:34, размер на файла: 146.60kB ]
Разяснения по документацията (5)
[ Дата на публикуване: 30 юни 2015 г., 12:13:02, размер на файла: 151.11kB ]
Разяснения по документацията (6)
[ Дата на публикуване: 03 юли 2015 г., 16:54:45, размер на файла: 133.22kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0006

Достъпност