Открита процедура с предмет:

Доставка на един брой нов специализиран автобус за лица с увреждания, пригоден за ползване на инвалидни колички

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 09 септември 2015 г., 16:00:37, размер на файла: 935.31kB ]
Съобщение за отваряне на ценови оферти
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2015 г., 19:02:48, размер на файла: 45.06kB ]
Протокол № 1 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2015 г., 15:45:12, размер на файла: 52.87kB ]
Протокол № 2 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2015 г., 15:45:35, размер на файла: 99.38kB ]
Протокол № 3 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2015 г., 15:46:23, размер на файла: 83.22kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2015 г., 15:46:45, размер на файла: 74.61kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2015 г., 10:38:05, размер на файла: 183.51kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2015 г., 10:38:51, размер на файла: 430.87kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за участие
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2015 г., 14:02:14, размер на файла: 41.73kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2016 г., 14:41:48, размер на файла: 27.10kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2016 г., 10:18:58, размер на файла: 27.94kB ]
Информация за изпълнен договор
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2016 г., 11:15:40, размер на файла: 125.23kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0017

Достъпност