Открита процедура с предмет:

„Доставка на МПС (втора употреба) за ЦДГ и Социални заведения, при Община Сливен” по четири обособени позиции

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2015 г., 19:13:17, размер на файла: 1.03MB ]
Решение за прекратяване на процедурата - за обособена позиция 1, 2 и 3
[ Дата на публикуване: 17 ноември 2015 г., 15:59:24, размер на файла: 174.73kB ]
Решение за прекратяване на процедурата - за обособена позиция 4
[ Дата на публикуване: 17 ноември 2015 г., 16:00:32, размер на файла: 174.10kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0021

Достъпност