Открита процедура с предмет:

„Избор на изпълнител за изграждане на техническата инфраструктура на строежи: 1. Реконструкция и изграждане на уличното пространство източно от ПИ 7338.603.269 в кв. Промишлена зона, гр. Сливен, подобект: Автобусна спирка и вътрешни пътища между о.т.228 - о.т.229 - о.т.230 - о.т.231 - о.т.232 - о.т.233 - о.т.234; 2. Основен ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 163 до о.т. 110а в Промишлена зона, Югоизточната част на гр. Сливен”

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 07 март 2016 г., 19:38:18, размер на файла: 46.20MB ]
Протокол № 2 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 11 май 2016 г., 14:10:07, размер на файла: 150.92kB ]
Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти
[ Дата на публикуване: 20 май 2016 г., 16:00:15, размер на файла: 45.40kB ]
Протокол № 1 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 14 юли 2016 г., 12:55:52, размер на файла: 71.24kB ]
Протокол № 3 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 14 юли 2016 г., 12:55:55, размер на файла: 298.40kB ]
Протокол № 4 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 14 юли 2016 г., 12:55:57, размер на файла: 172.45kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 14 юли 2016 г., 12:55:59, размер на файла: 138.16kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за участие (1)
[ Дата на публикуване: 02 август 2016 г., 09:13:43, размер на файла: 48.33kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за участие (2)
[ Дата на публикуване: 11 август 2016 г., 11:03:56, размер на файла: 47.76kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за участие (3)
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2016 г., 15:10:41, размер на файла: 48.24kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2016 г., 15:11:03, размер на файла: 425.29kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2016 г., 15:11:06, размер на файла: 192.26kB ]
Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2018 г., 17:01:13, размер на файла: 143.62kB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 18 март 2016 г., 16:44:46, размер на файла: 143.30kB ]
Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 21 март 2016 г., 17:12:10, размер на файла: 136.46kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0002

Достъпност