Открита процедура с предмет:

„Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект по ОП

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 24 март 2016 г., 17:15:19, размер на файла: 2.10MB ]
Доклад за осъществен предварителен контрол по чл. 19. ал. 2, т. 22 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 05 април 2016 г., 10:49:44, размер на файла: 70.81kB ]
Протокол № 2 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 13 май 2016 г., 16:19:15, размер на файла: 151.30kB ]
Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти
[ Дата на публикуване: 31 май 2016 г., 13:29:48, размер на файла: 50.84kB ]
Протокол № 1 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 06 юни 2016 г., 16:37:08, размер на файла: 53.71kB ]
Протокол № 3 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 06 юни 2016 г., 16:37:10, размер на файла: 459.83kB ]
Протокол № 4 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 06 юни 2016 г., 16:37:12, размер на файла: 127.42kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 06 юни 2016 г., 16:37:14, размер на файла: 91.87kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за участие (1)
[ Дата на публикуване: 24 юни 2016 г., 12:08:16, размер на файла: 44.37kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за участие (2)
[ Дата на публикуване: 19 юли 2016 г., 09:02:23, размер на файла: 44.12kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 27 юли 2016 г., 14:50:10, размер на файла: 186.53kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 27 юли 2016 г., 14:50:13, размер на файла: 455.99kB ]
Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 27 юли 2016 г., 14:50:14, размер на файла: 107.97kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение
[ Дата на публикуване: 10 ноември 2016 г., 11:28:56, размер на файла: 43.52kB ]
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 29 август 2018 г., 17:09:02, размер на файла: 156.25kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0004

Достъпност