Открита процедура с предмет:

Изпълнение на СМР по проект „Обидинено детско заведение и здравно – образователен център в УПИ І, кв. 40, кв. „Надежда” – гр. Сливен

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 11 април 2016 г., 16:29:36, размер на файла: 1.51MB ]
Проекто-сметна документация - част 1
[ Дата на публикуване: 11 април 2016 г., 14:31:20, размер на файла: 800.34MB ]
Проекто-сметна документация - част 2
[ Дата на публикуване: 11 април 2016 г., 14:32:29, размер на файла: 536.58MB ]
Протокол № 2 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 17 юни 2016 г., 14:27:39, размер на файла: 103.63kB ]
Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти
[ Дата на публикуване: 29 юни 2016 г., 16:32:03, размер на файла: 59.86kB ]
Протокол № 1 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 07 юли 2016 г., 15:11:39, размер на файла: 56.62kB ]
Протокол № 3 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 07 юли 2016 г., 15:11:41, размер на файла: 154.63kB ]
Протокол № 4 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 07 юли 2016 г., 15:11:43, размер на файла: 120.62kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 07 юли 2016 г., 15:11:45, размер на файла: 90.02kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 31 август 2016 г., 15:15:31, размер на файла: 4.75MB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за участие
[ Дата на публикуване: 31 август 2016 г., 15:15:31, размер на файла: 43.61kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 31 август 2016 г., 15:15:31, размер на файла: 195.56kB ]
Информация за приключване на договор за обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 22 май 2018 г., 16:48:27, размер на файла: 142.66kB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 22 април 2016 г., 15:13:17, размер на файла: 150.33kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0005

Достъпност