Открита процедура с предмет:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти, собственост на Община Сливен”, по две обособени позиции

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 03 юли 2017 г., 16:53:08, размер на файла: 145.09kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 03 юли 2017 г., 16:53:11, размер на файла: 200.93kB ]
Документация за участие
[ Дата на публикуване: 05 юли 2017 г., 13:03:23, размер на файла: 442.42kB ]
Образци
[ Дата на публикуване: 05 юли 2017 г., 13:03:25, размер на файла: 89.30kB ]
Проект на договор /Образец № 7/
[ Дата на публикуване: 05 юли 2017 г., 13:03:26, размер на файла: 133.01kB ]


Решение за прекратяване на процедурата
[ Дата на публикуване: 10 август 2017 г., 15:46:16, размер на файла: 112.93kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 11:08:22, размер на файла: 187.05kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0016

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен