Открита процедура с предмет:

„Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен”, по шест обособени позиции

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 08 юли 2017 г., 13:21:06, размер на файла: 270.32kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 08 юли 2017 г., 13:21:08, размер на файла: 169.54kB ]

Приложения - образци
[ Дата на публикуване: 08 юли 2017 г., 13:21:09, размер на файла: 79.01kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 08 юли 2017 г., 13:21:11, размер на файла: 257.33kB ]
Приложения към документацията за участие - Конструктивно заснемане и енергийно обследване:

кв. "Българка", бл. 8 [ Размер на файла: 74.54MB ]

кв. "Българка", бл. 24 [ Размер на файла: 77.25MB ]

кв. "Дружба", бл. 11 [ Размер на файла: 58.84MB ]

кв. "Клуцохор", бл. 4 [ Размер на файла: 32.72MB ]

кв. "Клуцохор", бл. 5 [ Размер на файла: 23.70MB ]

кв. "Клуцохор", бл. 9 [ Размер на файла: 29.34MB ]

кв. "Клуцохор", бл. 13 [ Размер на файла: 53.31MB ]

ул. "Г. С. Раковски", № 80 [ Размер на файла: 51.78MB ]

кв. "Сини камъни", бл. 1 [ Размер на файла: 968.18MB ]

кв. "Сини камъни", бл. 2 [ Размер на файла: 1.87GB ]

кв. "Сини камъни", бл. 25 [ Размер на файла: 56.12MB ]

кв. "Сини камъни", бл. 30 [ Размер на файла: 33.03MB ]
[Дата на публикуване - 08 юли 2017 г., 13:23:52 ч.]

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 10 юли 2017 г., 11:17:04, размер на файла: 149.37kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 10 юли 2017 г., 11:17:06, размер на файла: 272.61kB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 26 юли 2017 г., 15:42:58, размер на файла: 154.91kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 26 юли 2017 г., 15:43:01, размер на файла: 145.09kB ]


Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2017 г., 11:58:40, размер на файла: 291.25kB ]

Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2017 г., 11:58:41, размер на файла: 170.98kB ]

Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2017 г., 11:58:43, размер на файла: 202.77kB ]

Протокол № 4 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2017 г., 11:58:44, размер на файла: 125.79kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2017 г., 11:58:46, размер на файла: 609.50kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2017 г., 11:58:47, размер на файла: 131.12kB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция 2, 3, 4, и 6
[ Дата на публикуване: 07 декември 2017 г., 11:15:04, размер на файла: 217.24kB ]

Договор и приложения - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 07 декември 2017 г., 13:03:16, размер на файла: 600.47kB ]

Договор и приложения - обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 07 декември 2017 г., 13:03:19, размер на файла: 621.60kB ]

Договор и приложения - обособена позиция 4
[ Дата на публикуване: 07 декември 2017 г., 13:03:22, размер на файла: 606.84kB ]

Договор и приложения - обособена позиция 6
[ Дата на публикуване: 07 декември 2017 г., 13:03:24, размер на файла: 588.53kB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция 5
[ Дата на публикуване: 13 февруари 2018 г., 10:43:10, размер на файла: 180.19kB ]

Договор и приложения - обособена позиция 5
[ Дата на публикуване: 13 февруари 2018 г., 10:43:41, размер на файла: 624.17kB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2018 г., 13:29:24, размер на файла: 180.21kB ]

Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2018 г., 13:29:26, размер на файла: 630.15kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 26 ноември 2018 г., 16:57:59, размер на файла: 143.71kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 26 ноември 2018 г., 16:58:01, размер на файла: 142.27kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2019 г., 16:38:49, размер на файла: 143.24kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 28 март 2019 г., 17:05:07, размер на файла: 145.11kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 16:01:43, размер на файла: 144.00kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 16:46:18, размер на файла: 143.50kB ]


ДО
“ТЕХНОСТРОЙКОНТРОЛ“ ООД, ГР. ПЛОВДИВ, ЕИК 115349959
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ (НПЕЕМЖС) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН”, ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2017-0017
ДАТА: 06.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДРАГИЕВА,

На дата 02.10.2017 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 2289/29.09.2017 г. за определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен”, по шест обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 1404/06.07.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 794917 от 10.07.2017 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. Пловдив, ул. „Сливница“ № 8, ет. 2, офис № 3.

На 03.10.2017 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 2289/29.09.2017 г. за определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен”, по шест обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 1404/06.07.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 794917 от 10.07.2017 г. се счита за надлежно връчено на “Техностройконтрол“ ООД, гр. Пловдив, ЕИК 115349959, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 06.10.2017 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 60480972979, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 2289/29.09.2017 г. за определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен”, по шест обособени позиции, доклада и протокола от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2017-003 с публикация от дата: 02.10.2017 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 60480972979, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.

С уважение,

СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителницата
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2019 г., 13:55:40, размер на файла: 22.62kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2019 г., 13:55:47, размер на файла: 16.72kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2019 г., 13:55:55, размер на файла: 3.49kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0017

Достъпност