Открита процедура с предмет:

Зимно поддържане и снегопочестване на 321,4 км. четвъртокласни общински пътища за зимен сезон 2017/2018 г.

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 02 септември 2017 г., 11:14:32, размер на файла: 326.21kB ]
Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 02 септември 2017 г., 11:14:35, размер на файла: 72.79kB ]
Приложения - образци
[ Дата на публикуване: 02 септември 2017 г., 11:14:37, размер на файла: 67.98kB ]
Проект на договор
[ Дата на публикуване: 02 септември 2017 г., 11:14:40, размер на файла: 131.16kB ]
Решение
[ Дата на публикуване: 04 септември 2017 г., 11:10:47, размер на файла: 144.36kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 04 септември 2017 г., 11:10:49, размер на файла: 186.03kB ]


Протокол от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2017 г., 10:24:18, размер на файла: 107.90kB ]
Доклад от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2017 г., 10:25:44, размер на файла: 108.19kB ]
Решение за класиране
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2017 г., 10:27:07, размер на файла: 103.17kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 30 ноември 2017 г., 13:36:53, размер на файла: 177.41kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 30 ноември 2017 г., 13:37:32, размер на файла: 395.96kB ]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 22 май 2018 г., 16:44:34, размер на файла: 141.29kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0020

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен