Открита процедура с предмет:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с разходите за небаланси за обекти, собственост на Община Сливен”, по две обособени позиции

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2017 г., 12:08:08, размер на файла: 144.44kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2017 г., 12:15:26, размер на файла: 202.47kB ]
Документация за участие
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2017 г., 15:30:41, размер на файла: 456.95kB ]
Образци
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2017 г., 15:30:42, размер на файла: 89.77kB ]
Проект на договор
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2017 г., 15:30:44, размер на файла: 133.05kB ]


Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 08 ноември 2017 г., 16:39:30, размер на файла: 157.69kB ]
Решение за прекратяване на процедурата
[ Дата на публикуване: 22 ноември 2017 г., 16:16:41, размер на файла: 104.26kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 07 декември 2017 г., 10:33:36, размер на файла: 187.93kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0022

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен