Открита процедура с предмет:

„Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен”, по десет обособени позиции

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2017 г., 12:24:17, размер на файла: 343.83kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2017 г., 12:24:19, размер на файла: 174.73kB ]

Приложения - образци
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2017 г., 12:24:21, размер на файла: 79.34kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2017 г., 12:24:25, размер на файла: 257.34kB ]

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2017 г., 10:43:59, размер на файла: 149.36kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2017 г., 10:44:04, размер на файла: 325.67kB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 20 октомври 2017 г., 15:48:09, размер на файла: 156.20kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2017 г., 15:32:21, размер на файла: 149.63kB ]

Разяснения по документацията (3)
[ Дата на публикуване: 08 ноември 2017 г., 16:30:57, размер на файла: 150.53kB ]


Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 23 ноември 2017 г., 13:14:00, размер на файла: 159.67kB ]

Протокол № 1 от дейността на комисията - за обособена позиция № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 02 юли 2018 г., 16:58:03, размер на файла: 300.35kB ]

Протокол № 2 от дейността на комисията - за обособена позиция № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 02 юли 2018 г., 16:58:06, размер на файла: 165.74kB ]

Протокол № 3 от дейността на комисията - за обособена позиция № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 02 юли 2018 г., 16:58:09, размер на файла: 218.56kB ]

Протокол № 4 от дейността на комисията - за обособена позиция № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 02 юли 2018 г., 16:58:13, размер на файла: 141.02kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисията - за обособена позиция № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 02 юли 2018 г., 16:58:15, размер на файла: 631.99kB ]

Решение за класиране на участниците - за обособена позиция № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 02 юли 2018 г., 16:58:19, размер на файла: 136.52kB ]

Протокол № 1 от дейността на комисията - за обособена позиция № 2 и 3
[ Дата на публикуване: 02 юли 2018 г., 16:58:05, размер на файла: 84.90kB ]

Протокол № 2 от дейността на комисията - за обособена позиция № 2 и 3
[ Дата на публикуване: 02 юли 2018 г., 16:58:08, размер на файла: 81.97kB ]

Протокол № 3 от дейността на комисията - за обособена позиция № 2 и 3
[ Дата на публикуване: 02 юли 2018 г., 16:58:11, размер на файла: 86.10kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисията - за обособена позиция № 2 и 3
[ Дата на публикуване: 02 юли 2018 г., 16:58:17, размер на файла: 124.87kB ]

Решение за класиране на участниците - за обособена позиция № 2 и 3
[ Дата на публикуване: 02 юли 2018 г., 16:58:22, размер на файла: 107.76kB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 09 август 2018 г., 10:45:18, размер на файла: 545.82kB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 09 август 2018 г., 10:45:21, размер на файла: 600.51kB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 1 и 5
[ Дата на публикуване: 09 август 2018 г., 10:45:27, размер на файла: 192.83kB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 15 август 2018 г., 13:40:11, размер на файла: 603.64kB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 7
[ Дата на публикуване: 15 август 2018 г., 13:40:27, размер на файла: 598.15kB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 15 август 2018 г., 13:40:31, размер на файла: 600.95kB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 15 август 2018 г., 13:40:52, размер на файла: 180.50kB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 7 и 9
[ Дата на публикуване: 15 август 2018 г., 13:41:05, размер на файла: 191.93kB ] 

Договор и приложения - за обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 07 септември 2018 г., 10:37:54, размер на файла: 594.37kB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 07 септември 2018 г., 10:37:55, размер на файла: 627.22kB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 3 и 8
[ Дата на публикуване: 07 септември 2018 г., 10:37:57, размер на файла: 193.39kB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2018 г., 11:28:24, размер на файла: 426.35kB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2018 г., 11:30:18, размер на файла: 180.70kB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 19 октомври 2018 г., 13:48:33, размер на файла: 605.31kB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 19 октомври 2018 г., 13:48:42, размер на файла: 183.49kB ]

Решение за измение на Решение № РД 15–1894 от 02.07.2018 г. за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 04 януари 2019 г., 15:56:17, размер на файла: 116.69kB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2019 г., 13:22:42, размер на файла: 615.77kB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2019 г., 13:22:44, размер на файла: 183.83kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 10 юни 2019 г., 17:06:13, размер на файла: 143.96kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 25 юни 2019 г., 16:45:51, размер на файла: 143.97kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 03 септември 2019 г., 16:46:49, размер на файла: 142.95kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позция № 3
[ Дата на публикуване: 24 септември 2019 г., 15:39:38, размер на файла: 144.79kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позция № 7
[ Дата на публикуване: 30 октомври 2019 г., 13:18:10, размер на файла: 144.76kB ]

Обявление за приключена поръчка - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2019 г., 16:58:04, размер на файла: 143.39kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 14 май 2020 г., 14:57:45, размер на файла: 143.78kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 12 юни 2020 г., 13:35:37, размер на файла: 144.56kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 14 юли 2020 г., 13:13:21, размер на файла: 145.10kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 17:06:57, размер на файла: 145.25kB ]


ДО
«БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ» АД, ГР. СОФИЯ
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ (НПЕЕМЖС) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН”, ПО ДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2018-0023
ДАТА: 03.07.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВУТОВ,

На дата 02.07.2018 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 1894/02.07.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен”, по десет обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 2338/12.10.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 809745 от 12.10.2017 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. София, ул. «Лъвски рид» № 4.

На 03.07.2018 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 1894/02.07.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен”, по десет обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 2338/12.10.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 809745 от 12.10.2017 г. се счита за надлежно връчено на «БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ» АД, гр. София, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 03.07.2018г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 61007757868, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 1894/02.07.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен”, по десет обособени позиции, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2017-007 с публикация от дата: 02.07.2018 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 61007757868, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 61007757868
[ Дата на публикуване: 03 юли 2018 г., 16:26:51, размер на файла: 13.16kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 03 юли 2018 г., 16:26:54, размер на файла: 18.43kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 03 юли 2018 г., 16:26:57, размер на файла: 22.26kB ]


ДО
«ТЕХНОСТРОЙКОНТРОЛ» ООД, ГР. ПЛОВДИВ
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ (НПЕЕМЖС) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН”, ПО ДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2018-0023
ДАТА: 03.07.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДРАГИЕВА,

На дата 02.07.2018 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 1894/02.07.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен”, по десет обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 2338/12.10.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 809745 от 12.10.2017 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. Пловдив – Брезовска, ул. Сливница № 8, ет.2.

На 03.07.2018 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 1894/02.07.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен”, по десет обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 2338/12.10.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 809745 от 12.10.2017 г. се счита за надлежно връчено на «ТЕХНОСТРОЙКОНТРОЛ» ООД, ГР. ПЛОВДИВ, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 03.07.2018 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 61007762795, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 1894/02.07.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен”, по десет обособени позиции, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2017-007 с публикация от дата: 02.07.2018 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 61007762795, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 61007762795
[ Дата на публикуване: 03 юли 2018 г., 16:59:46, размер на файла: 15.76kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 03 юли 2018 г., 16:59:48, размер на файла: 17.77kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 03 юли 2018 г., 16:59:50, размер на файла: 21.58kB ]


ДО
«ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ» ЕООД, ГР. СОФИЯ
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ (НПЕЕМЖС) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН”, ПО ДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2018-0023
ДАТА: 03.07.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СИДЕРОВА - КОСТОВА,

На дата 02.07.2018 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 1894/02.07.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен”, по десет обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 2338/12.10.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 809745 от 12.10.2017 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. София, ж.к. Западен парк, бл.62, вх. Б, ап. ап. 4.

На 03.07.2018 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 1894/02.07.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен”, по десет обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 2338/12.10.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 809745 от 12.10.2017 г. се счита за надлежно връчено на «ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ» ЕООД, ГР. СОФИЯ, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 03.07.2018 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 61007766306, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 1894/02.07.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен”, по десет обособени позиции, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2017-007 с публикация от дата: 02.07.2018 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 61007766306, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 61007766306
[ Дата на публикуване: 03 юли 2018 г., 17:00:19, размер на файла: 14.14kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 03 юли 2018 г., 17:00:21, размер на файла: 17.88kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 03 юли 2018 г., 17:00:23, размер на файла: 21.67kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0023

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен