Открита процедура с предмет:

Приготвяне и доставка на топъл обяд - кетъринг по предварителна заявка на Община Сливен, във връзка с изпълнение на процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016 – 2019” съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002-0148-C01 „Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен”, финансиран по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 19 октомври 2017 г., 10:45:04, размер на файла: 147.52kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 19 октомври 2017 г., 10:45:06, размер на файла: 199.68kB ]
Документация за участие
[ Дата на публикуване: 19 октомври 2017 г., 10:45:12, размер на файла: 670.86kB ]
Образци
[ Дата на публикуване: 19 октомври 2017 г., 10:45:18, размер на файла: 83.66kB ]
Проект на договор /Образец № 8/
[ Дата на публикуване: 19 октомври 2017 г., 10:45:32, размер на файла: 338.25kB ]


Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2017 г., 13:17:09, размер на файла: 157.23kB ]
Документация за участие /Корекция/
[ Дата на публикуване: 07 ноември 2017 г., 14:24:11, размер на файла: 672.23kB ]
Образци /Корекция/
[ Дата на публикуване: 07 ноември 2017 г., 14:24:11, размер на файла: 35.25kB ]
Проект на договор /Образец № 8 - Корекция/
[ Дата на публикуване: 07 ноември 2017 г., 14:24:11, размер на файла: 339.00kB ]


Съобщение за отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 01 декември 2017 г., 15:52:25, размер на файла: 62.39kB ]
Протокол № 1 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 13 декември 2017 г., 16:15:12, размер на файла: 70.23kB ]
Протокол № 2 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 13 декември 2017 г., 16:15:14, размер на файла: 151.71kB ]
Протокол № 3 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 13 декември 2017 г., 16:15:16, размер на файла: 78.89kB ]
Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 13 декември 2017 г., 16:15:18, размер на файла: 119.76kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 13 декември 2017 г., 16:15:20, размер на файла: 113.10kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2018 г., 10:37:24, размер на файла: 182.36kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2018 г., 10:37:26, размер на файла: 738.72kB ]
Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2020 г., 16:50:18, размер на файла: 146.69kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0024

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен