Открита процедура с предмет:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли, детска млечна кухня и социални услуги и специализирани институции за предоставяне на социални услуги”, по десет обособени позиции

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2017 г., 12:57:01, размер на файла: 145.59kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2017 г., 12:57:03, размер на файла: 272.95kB ]
Документация за участие
[ Дата на публикуване: 21 ноември 2017 г., 16:46:07, размер на файла: 378.32kB ]
Проект на договор /Образец № 7/
[ Дата на публикуване: 21 ноември 2017 г., 16:46:10, размер на файла: 207.74kB ]
Образци
[ Дата на публикуване: 21 ноември 2017 г., 16:46:12, размер на файла: 153.93kB ]


Решение за прекратяване на процедурата
[ Дата на публикуване: 13 декември 2017 г., 16:20:58, размер на файла: 110.03kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 05 януари 2018 г., 13:06:15, размер на файла: 258.10kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0027

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен