Открита процедура с предмет:

„Упражняване на строителен надзор по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен”, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014-2020”, по четири обособени позиции

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 30 декември 2017 г., 11:21:04, размер на файла: 1.22MB ]
Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 30 декември 2017 г., 11:21:12, размер на файла: 848.84kB ]
Проект на договор
[ Дата на публикуване: 30 декември 2017 г., 11:21:15, размер на файла: 362.54kB ]
Образци
[ Дата на публикуване: 30 декември 2017 г., 11:21:19, размер на файла: 107.54kB ]
Проектно-сметна документация [635 MB] [ Размер на файла: 636.20MB ]
Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 02 януари 2018 г., 14:27:54, размер на файла: 152.17kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 02 януари 2018 г., 14:27:56, размер на файла: 237.80kB ]


Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 15 януари 2018 г., 11:51:26, размер на файла: 158.78kB ]
Документация за участие - променена с Решение № РД 15-98/12.01.2018 г.
[ Дата на публикуване: 17 януари 2018 г., 12:15:58, размер на файла: 1.22MB ]


Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 29 юни 2018 г., 15:46:37, размер на файла: 144.98kB ]
Съобщение за отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 24 юли 2018 г., 10:38:03, размер на файла: 62.84kB ]
Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 10 август 2018 г., 16:03:03, размер на файла: 135.80kB ]
Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 10 август 2018 г., 16:03:05, размер на файла: 185.60kB ]
Протокол № 4 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 10 август 2018 г., 16:03:06, размер на файла: 113.86kB ]
Протокол № 5 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 10 август 2018 г., 16:03:08, размер на файла: 113.39kB ]
Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 10 август 2018 г., 16:03:10, размер на файла: 299.48kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 10 август 2018 г., 16:03:12, размер на файла: 167.30kB ]
Договор и приложения за обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 12 октомври 2018 г., 10:27:29, размер на файла: 1.36MB ]
Договор и приложения за обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 12 октомври 2018 г., 10:27:30, размер на файла: 1.36MB ]
Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 2 и 3
[ Дата на публикуване: 12 октомври 2018 г., 10:27:32, размер на файла: 194.32kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2018 г., 11:59:19, размер на файла: 1.40MB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2018 г., 11:59:22, размер на файла: 1.35MB ]
Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 1 и 4
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2018 г., 11:59:23, размер на файла: 193.67kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 20 септември 2019 г., 16:50:21, размер на файла: 212.71kB ]
Обявление за изменение - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 20 септември 2019 г., 16:50:37, размер на файла: 158.06kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 20 септември 2019 г., 16:50:48, размер на файла: 213.53kB ]
Обявление за изменение - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 20 септември 2019 г., 16:50:57, размер на файла: 157.27kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 20 септември 2019 г., 16:51:12, размер на файла: 217.21kB ]
Обявление за изменение - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 20 септември 2019 г., 16:51:19, размер на файла: 157.36kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 20 септември 2019 г., 16:51:28, размер на файла: 214.88kB ]
Обявление за изменение - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 20 септември 2019 г., 16:51:34, размер на файла: 158.21kB ]
Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2020 г., 16:55:06, размер на файла: 147.01kB ]
Обявление за приключен договор - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 30 март 2020 г., 15:53:38, размер на файла: 147.64kB ]
Обявление за приключен договор - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 30 март 2020 г., 15:53:48, размер на файла: 148.10kB ]
Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 09 април 2020 г., 14:55:23, размер на файла: 148.17kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0028

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен