Открита процедура с предмет:

„Избор на изпълнител за дейностите, обособени в самостоятелни обособени позиции, Обособена позиция № 1 Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и Обособена позиция № 2: Комплексна консултантска услуга с дейности: Дейност 1: Изпълнение на строителен надзор; Дейност 2: Изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали от името на възложителя (инвеститорски контрол)”, по две обособени позиции

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 10 март 2018 г., 09:20:39, размер на файла: 252.50kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 10 март 2018 г., 09:20:41, размер на файла: 140.83kB ]

Приложения - образци
[ Дата на публикуване: 10 март 2018 г., 09:20:42, размер на файла: 82.07kB ]

еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 10 март 2018 г., 09:20:43, размер на файла: 91.11kB ]

Проект на договор - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 10 март 2018 г., 09:20:45, размер на файла: 219.14kB ]

Проект на договор - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 10 март 2018 г., 09:20:46, размер на файла: 251.65kB ]

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 12 март 2018 г., 10:31:06, размер на файла: 148.37kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 12 март 2018 г., 10:31:08, размер на файла: 214.74kB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 23 март 2018 г., 16:35:10, размер на файла: 151.70kB ]


Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 31 май 2018 г., 16:58:05, размер на файла: 201.29kB ]

Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 31 май 2018 г., 16:58:07, размер на файла: 163.78kB ]

Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 31 май 2018 г., 16:58:09, размер на файла: 184.26kB ]

Протокол № 4 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 31 май 2018 г., 16:58:11, размер на файла: 100.78kB ]

Доклад за резултатите от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 31 май 2018 г., 16:58:13, размер на файла: 356.78kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 31 май 2018 г., 16:58:15, размер на файла: 142.46kB ]

Решение РД 15-1803/18.06.2018 г. за изменение на Решение РД 15-1651/31.05.2018 г. за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 13:14:11, размер на файла: 110.27kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 20 август 2018 г., 11:50:18, размер на файла: 194.29kB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 20 август 2018 г., 11:50:24, размер на файла: 526.52kB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 20 август 2018 г., 11:50:30, размер на файла: 586.93kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 05 януари 2022 г., 15:12:01, размер на файла: 100.56kB ]


ДО
ДЗЗД «БУЛ КЛИМА» („БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД И „КЛИМАКОМЕРС“ ООД), ГР. СОФИЯ, ЕИК 177248714, ГР. СОФИЯ
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ОБОСОБЕНИ В САМОСТОЯТЕЛНИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: КОМПЛЕКСНА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА С ДЕЙНОСТИ: ДЕЙНОСТ 1: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР; ДЕЙНОСТ 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНТРОЛ НА ВИДА, КОЛИЧЕСТВОТО, КАЧЕСТВОТО И СТОЙНОСТТА НА ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ИМЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ)”, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИИЦЯ№ 1
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2018-0008
ДАТА: 26.06.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВУТОВ,

На дата 18.06.2018 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 1803/18.06.2018 г. за изменение на Решение № РД 15 – 1651 от 31.05.2018 г., за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за дейностите, обособени в самостоятелни обособени позиции, Обособена позиция № 1 Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и Обособена позиция № 2: Комплексна консултантска услуга с дейности: Дейност 1: Изпълнение на строителен надзор; Дейност 2: Изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали от името на възложителя (инвеститорски контрол)”, по две обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 406/08.03.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 833979 от 12.03.2018 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. София, ул. «Лъвски рид» № 4.

На 19.06.2018 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 1803/18.06.2018 г. за изменение на Решение № РД 15 – 1651 от 31.05.2018 г., за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за дейностите, обособени в самостоятелни обособени позиции, Обособена позиция № 1 Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и Обособена позиция № 2: Комплексна консултантска услуга с дейности: Дейност 1: Изпълнение на строителен надзор; Дейност 2: Изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали от името на възложителя (инвеститорски контрол)”, по две обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 406/08.03.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 833979 от 12.03.2018 г. се счита за надлежно връчено на ДЗЗД «БУЛ КЛИМА», гр. София, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 26.06.2018 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 61005051204, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 1803/18.06.2018 г. за изменение на Решение № РД 15 – 1651 от 31.05.2018 г., за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за дейностите, обособени в самостоятелни обособени позиции, Обособена позиция № 1 Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и Обособена позиция № 2: Комплексна консултантска услуга с дейности: Дейност 1: Изпълнение на строителен надзор; Дейност 2: Изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали от името на възложителя (инвеститорски контрол)”, по две обособени позиции, което е публикувано към електронна преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2018-004 с публикация от дата: 18.06.2018 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 61005051204, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 61005051204
[ Дата на публикуване: 26 юни 2018 г., 17:04:59, размер на файла: 13.50kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 26 юни 2018 г., 17:05:01, размер на файла: 19.05kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 26 юни 2018 г., 17:05:03, размер на файла: 22.61kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0008

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен