Открита процедура с предмет:

„Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен”, по десет обособени позиции

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 16 април 2018 г., 13:12:13, размер на файла: 152.79kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 16 април 2018 г., 13:12:15, размер на файла: 327.66kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 17 април 2018 г., 17:00:41, размер на файла: 356.70kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 17 април 2018 г., 17:00:47, размер на файла: 178.27kB ]

Приложения - образци
[ Дата на публикуване: 17 април 2018 г., 17:00:48, размер на файла: 74.55kB ]

еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 17 април 2018 г., 17:00:50, размер на файла: 96.41kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 17 април 2018 г., 17:00:51, размер на файла: 258.60kB ]

Приложения към документацията за участие - Конструктивно заснемане и енергийно обследване:

кв. "Дружба", бл. 2 [ Размер на файла: 80.01MB ]

кв. "Сини камъни", бл. 24 [ Размер на файла: 35.60MB ]

ул. "Шести септември", бл. 9 [ Размер на файла: 43.28MB ]

кв. "Клуцохор", бл. 12 [ Размер на файла: 114.33MB ]

кв. "Българка", бл. 31 [ Размер на файла: 86.32MB ]

кв. "Стоян Заимов", бл. 86 [ Размер на файла: 263.76MB ]

кв. "Дружба", бл. 19 - Е, Ж, З [ Размер на файла: 64.31MB ]

кв. "Сини камъни", бл. 12 [ Размер на файла: 274.64MB ]

ул. "Йосиф Щросмайер", бл. 58 [ Размер на файла: 662.17MB ]

кв. "Българка", бл. 21 [ Размер на файла: 86.54MB ]

кв. "Клуцохор", бл. 15 [ Размер на файла: 105.51MB ]

кв. "Българка", бл. 33 [ Размер на файла: 82.97MB ]

ул. "Христо Ботев", бл. 25 [ Размер на файла: 56.91MB ]

кв. "Сини камъни", бл. 8 [ Размер на файла: 185.15MB ]

ул. "Гео Милев", бл. 17 [ Размер на файла: 50.11MB ]

кв. "Сини камъни", бл. 10 [ Размер на файла: 195.51MB ]

кв. "Сини камъни", бл. 14 [ Размер на файла: 181.63MB ]

кв. "Сини камъни", бл. 9 [ Размер на файла: 190.57MB ]

ул. "Христо Ботев", бл. 27 [ Размер на файла: 52.00MB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 24 април 2018 г., 16:43:31, размер на файла: 150.76kB ]


Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2018 г., 17:01:40, размер на файла: 319.85kB ]

Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2018 г., 17:01:42, размер на файла: 179.04kB ]

Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2018 г., 17:01:44, размер на файла: 135.62kB ]

Протокол № 4 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2018 г., 17:01:45, размер на файла: 121.96kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2018 г., 17:01:47, размер на файла: 550.92kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2018 г., 17:01:49, размер на файла: 209.20kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 28 януари 2019 г., 11:01:59, размер на файла: 661.82kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 28 януари 2019 г., 11:02:00, размер на файла: 597.77kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 28 януари 2019 г., 11:02:01, размер на файла: 617.73kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 28 януари 2019 г., 11:02:02, размер на файла: 619.40kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 28 януари 2019 г., 11:02:02, размер на файла: 621.88kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 28 януари 2019 г., 11:02:03, размер на файла: 607.46kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 7
[ Дата на публикуване: 28 януари 2019 г., 11:02:04, размер на файла: 602.24kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 28 януари 2019 г., 11:02:05, размер на файла: 619.71kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 28 януари 2019 г., 11:02:06, размер на файла: 606.58kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 28 януари 2019 г., 11:02:08, размер на файла: 579.80kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 28 януари 2019 г., 11:02:09, размер на файла: 299.16kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 26 март 2020 г., 13:19:32, размер на файла: 146.52kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 01 април 2020 г., 15:09:58, размер на файла: 144.41kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 7
[ Дата на публикуване: 02 юни 2020 г., 10:38:31, размер на файла: 143.62kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 14 юли 2020 г., 13:16:36, размер на файла: 145.95kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 07 август 2020 г., 14:42:32, размер на файла: 144.86kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2020 г., 13:39:00, размер на файла: 145.99kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 19 октомври 2020 г., 11:57:27, размер на файла: 145.68kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2021 г., 13:07:10, размер на файла: 149.33kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 17 март 2021 г., 13:37:34, размер на файла: 145.96kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 05 май 2021 г., 14:18:37, размер на файла: 196.87kB ]


ДО
«ПИРГ» ЕООД, ГР. БУРГАС
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ (НПЕЕМЖС) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН”, ПО ДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2018-0011
ДАТА: 19.11.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРЪНЧАРОВ,

На дата 15.11.2018 г. са Ви изпратени Писмо с изх. № 4700 – 395/15.11.2018 г. и Решение № РД 15 – 2802/15.11.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен”, по десет обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 636/13.04.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 842202 от 16.04.2018 г.

Писмото и Решението са изпратени при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови” бл. 135.

На 16.11.2018 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Писмо с изх. № 4700 – 395/15.11.2018 г. и Решение № РД 15 – 2802/15.11.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен”, по десет обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 636/13.04.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 842202 от 16.04.2018 г. се считат за надлежно връчени на «Пирг» ЕООД, гр. Бургас, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 19.11.2018 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 61032856195, с която са Ви изпратени Писмото и Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 2802/15.11.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен”, по десет обособени позиции, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2018-006 с публикация от дата: 15.11.2018 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 61032856195, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 61032856195
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2018 г., 16:56:38, размер на файла: 12.44kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2018 г., 16:56:39, размер на файла: 19.25kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2018 г., 16:56:41, размер на файла: 22.82kB ]


ДО
«ИВТ КОНСУЛТ» ЕООД, ГР. СОФИЯ
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ (НПЕЕМЖС) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН”, ПО ДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2018-0011
ДАТА: 19.11.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН TAНКИШЕВ,

На дата 15.11.2018 г. са Ви изпратени Писмо с изх. № 4700 – 395/15.11.2018 г. и Решение № РД 15 – 2802/15.11.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен”, по десет обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 636/13.04.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 842202 от 16.04.2018 г.

Писмото и Решението са изпратени при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. София, бул. „Васил Левски” № 13А, ет. 1.

На 16.11.2018 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Писмо с изх. № 4700 – 395/15.11.2018 г. и Решение № РД 15 – 2802/15.11.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен”, по десет обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 636/13.04.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 842202 от 16.04.2018 г. се считат за надлежно връчени на «Ивт Консулт» ЕООД, гр. София, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 19.11.2018 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 61032858804, с която са Ви изпратени Писмото и Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 2802/15.11.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен”, по десет обособени позиции, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2018-006 с публикация от дата: 15.11.2018 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 61032858804, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 61032858804
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2018 г., 16:57:44, размер на файла: 13.26kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2018 г., 16:57:46, размер на файла: 19.15kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2018 г., 16:57:49, размер на файла: 22.73kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0011

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен