Открита процедура с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0014-C01 по ОП „Региони в растеж” 2014-2020”, по три обособени позиции

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 29 юни 2018 г., 11:37:45, размер на файла: 159.46kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 29 юни 2018 г., 11:37:48, размер на файла: 221.19kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 29 юни 2018 г., 11:37:50, размер на файла: 2.08MB ]

Методика за оценка
[ Дата на публикуване: 29 юни 2018 г., 11:37:52, размер на файла: 184.63kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 29 юни 2018 г., 11:37:55, размер на файла: 472.60kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 29 юни 2018 г., 11:37:58, размер на файла: 268.28kB ]

еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 29 юни 2018 г., 11:37:59, размер на файла: 85.11kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 29 юни 2018 г., 11:38:02, размер на файла: 796.67kB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 10 юли 2018 г., 16:24:30, размер на файла: 150.21kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 17 юли 2018 г., 14:40:40, размер на файла: 189.75kB ]

Разяснения по документацията (3)
[ Дата на публикуване: 25 юли 2018 г., 14:37:27, размер на файла: 154.30kB ]


Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 06 август 2018 г., 11:32:35, размер на файла: 158.58kB ]

Решение за прекратяване на обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 16 август 2018 г., 16:50:32, размер на файла: 106.05kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 28 август 2018 г., 16:25:46, размер на файла: 201.91kB ]

Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 28 август 2018 г., 16:25:46, размер на файла: 131.91kB ]

Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 28 август 2018 г., 16:25:46, размер на файла: 135.38kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 28 август 2018 г., 16:25:46, размер на файла: 108.88kB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 03 септември 2018 г., 11:00:18, размер на файла: 179.03kB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 19 октомври 2018 г., 13:39:06, размер на файла: 1.75MB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 19 октомври 2018 г., 13:39:25, размер на файла: 180.46kB ]

Решение за промяна на Решение № РД 15-2295 от 28.08.2018 г. за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2018 г., 14:58:17, размер на файла: 111.31kB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 14 декември 2018 г., 10:32:05, размер на файла: 2.48MB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 14 декември 2018 г., 10:32:07, размер на файла: 182.11kB ]

Обявление за приключване на договора - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 16:14:02, размер на файла: 144.28kB ]

Обявление за приключване на договора - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2019 г., 17:00:52, размер на файла: 143.84kB ]


ДО
«БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ» ООД, ГР. СОФИЯ
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0014-C01 по ОП „Региони в растеж” 2014-2020”, по три обособени позиции
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2018-0016
ДАТА: 14.11.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,

На дата 13.11.2018 г. са Ви изпратени Писмо с изх. № 4700 – 393/13.11.2018 г. и Решение № РД 15 – 2785/12.11.2018 г., за изменение на Решение № РД 15 – 2295 от 28.08.2018 г., за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0014-C01 по ОП „Региони в растеж” 2014-2020”, по три обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 1857/26.06.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 853898 от 29.06.2018 г.

Писмото и Решението са изпратени при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. София, ул. Родопски извор № 40, вх. В, ет. 3, ап. 32.

На 14.11.2018 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Писмо с изх. № 4700 – 393/13.11.2018 г. и Решение № РД 15 – 2785/12.11.2018 г. за изменение на Решение № РД 15 – 2295 от 28.08.2018 г., за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0014-C01 по ОП „Региони в растеж” 2014-2020”, по три обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 1857/26.06.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 853898 от 29.06.2018 г. се считат за надлежно връчени на «Българска училищна индустрия» ООД, гр. София, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 14.11.2018 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 61032176277, с която са Ви изпратени Писмото и Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 2785/12.11.2018 г., за изменение на Решение № РД 15 – 2295 от 28.08.2018 г., за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0014-C01 по ОП „Региони в растеж” 2014-2020”, по три обособени позиции, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2018-008 с публикация от дата: 13.11.2018 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 61032176277, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.

Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 61032176277
[ Дата на публикуване: 14 ноември 2018 г., 16:48:57, размер на файла: 11.33kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 14 ноември 2018 г., 16:48:58, размер на файла: 18.96kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 14 ноември 2018 г., 16:49:00, размер на файла: 22.55kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0016

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен