Открита процедура с предмет:

Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Осигуряване на оборудване и обзавеждане за Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи, гр. Сливен”, финансиран със средства от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика”

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 09 юли 2018 г., 11:39:32, размер на файла: 150.12kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 09 юли 2018 г., 11:39:33, размер на файла: 197.20kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 10 юли 2018 г., 15:01:15, размер на файла: 338.35kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 10 юли 2018 г., 15:01:18, размер на файла: 122.37kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 10 юли 2018 г., 15:01:23, размер на файла: 145.85kB ]

еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 10 юли 2018 г., 15:01:24, размер на файла: 87.22kB ]

Проект на договор 
[ Дата на публикуване: 10 юли 2018 г., 15:01:26, размер на файла: 133.00kB ]


Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 30 август 2018 г., 16:16:56, размер на файла: 90.74kB ]

Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 30 август 2018 г., 16:16:58, размер на файла: 79.54kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 30 август 2018 г., 16:17:00, размер на файла: 125.50kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 30 август 2018 г., 16:17:02, размер на файла: 108.08kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2018 г., 11:17:38, размер на файла: 882.79kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2018 г., 11:17:40, размер на файла: 183.28kB ]

Обявление за приключване на договора
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2020 г., 11:13:04, размер на файла: 146.71kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0019

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен