Открита процедура с предмет:

Доставка и монтаж на бяла техника за „Детска градина и здравно – образователен център в УПИ І, кв. 40, кв. „Надежда” – гр. Сливен”

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 10 август 2018 г., 15:27:11, размер на файла: 146.05kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 10 август 2018 г., 15:27:14, размер на файла: 191.05kB ]
Документация за участие
[ Дата на публикуване: 10 август 2018 г., 15:27:16, размер на файла: 469.88kB ]
Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 10 август 2018 г., 15:27:19, размер на файла: 77.94kB ]
Методика за оценяване
[ Дата на публикуване: 10 август 2018 г., 15:27:23, размер на файла: 92.64kB ]
Образци
[ Дата на публикуване: 10 август 2018 г., 15:27:28, размер на файла: 109.24kB ]
еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 10 август 2018 г., 15:27:50, размер на файла: 86.06kB ]
Проект на договор /Образец № 7/
[ Дата на публикуване: 10 август 2018 г., 15:27:55, размер на файла: 353.53kB ]


Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 17 септември 2018 г., 14:45:10, размер на файла: 122.92kB ]
Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 17 септември 2018 г., 14:45:12, размер на файла: 125.73kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 17 септември 2018 г., 14:45:14, размер на файла: 104.98kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2018 г., 10:25:10, размер на файла: 698.48kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2018 г., 10:25:13, размер на файла: 178.41kB ]
Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 07 декември 2018 г., 14:18:24, размер на файла: 141.17kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0022

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен