Открита процедура с предмет:

Зимно поддържане и снегопочистване на 321.4 км. четвъртокласни общински пътища на територията на Община Сливен за зимен сезон 2018/2019 г.

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 27 август 2018 г., 12:08:14, размер на файла: 145.19kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 27 август 2018 г., 12:08:14, размер на файла: 193.30kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 28 август 2018 г., 11:21:05, размер на файла: 335.62kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 28 август 2018 г., 11:21:05, размер на файла: 72.92kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 28 август 2018 г., 11:21:05, размер на файла: 69.28kB ]

еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 28 август 2018 г., 11:21:05, размер на файла: 86.81kB ]

Проект на договор /Образец № 8/
[ Дата на публикуване: 28 август 2018 г., 11:21:05, размер на файла: 132.19kB ]


Протокол № 1 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2018 г., 16:10:23, размер на файла: 89.98kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2018 г., 16:10:25, размер на файла: 88.95kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2018 г., 16:10:26, размер на файла: 107.61kB ]


Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 13:54:02, размер на файла: 176.77kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 13:54:02, размер на файла: 410.19kB ]

Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 10:42:16, размер на файла: 142.15kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0024

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен