Открита процедура с предмет:

„Изпомпване и транспортиране на инфилтратни води от ретензионен басейн на Регионално депо за неопасни отпадъци – Ямбол, с. Хаджи Димитрово, община Тунджа, област Ямбол (квота Община Сливен), до ПСОВ - “ВиК - Сливен” ООД и изпомпване и транспортиране на инфилтратни води от изпарителни езера на закрито Депо за неопасни отпадъци, с. Сотиря, община Сливен до ПСОВ – “ВиК - Сливен” ООД”, по две обособени позиции

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2018 г., 15:44:02, размер на файла: 145.20kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2018 г., 15:44:04, размер на файла: 201.00kB ]
Документация за участие
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2018 г., 15:44:08, размер на файла: 385.99kB ]
Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2018 г., 15:44:10, размер на файла: 100.12kB ]
Образци
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2018 г., 15:44:12, размер на файла: 337.50kB ]
еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2018 г., 15:44:14, размер на файла: 86.67kB ]
Проект на договор
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2018 г., 15:44:16, размер на файла: 162.35kB ]


Съобщение във връзка с отваряне на получените оферти
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2018 г., 12:00:22, размер на файла: 93.12kB ]
Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 03 декември 2018 г., 15:45:17, размер на файла: 109.67kB ]
Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 03 декември 2018 г., 15:45:19, размер на файла: 112.44kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 03 декември 2018 г., 15:45:21, размер на файла: 116.69kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 21 януари 2019 г., 11:17:16, размер на файла: 406.26kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 21 януари 2019 г., 11:17:17, размер на файла: 398.37kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 21 януари 2019 г., 11:17:18, размер на файла: 191.72kB ]
Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 20 януари 2021 г., 16:07:42, размер на файла: 144.44kB ]
Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 20 януари 2021 г., 16:07:55, размер на файла: 144.39kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0028

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен