Открита процедура с предмет:

Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Саниране и вътрешен ремонт на Детска ясла № 3, гр. Сливен”

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 12 октомври 2018 г., 10:38:48, размер на файла: 145.24kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 12 октомври 2018 г., 10:38:51, размер на файла: 203.14kB ]
Документация за участие
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2018 г., 13:02:24, размер на файла: 543.42kB ]
Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2018 г., 13:02:26, размер на файла: 280.63kB ]
Методика за оценка
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2018 г., 13:02:29, размер на файла: 138.88kB ]
Образци
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2018 г., 13:02:31, размер на файла: 75.31kB ]
еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2018 г., 13:02:32, размер на файла: 90.88kB ]
Проект на договор /Приложение № 9/
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2018 г., 13:02:34, размер на файла: 200.92kB ]
Проектно-сметна документация
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2018 г., 13:02:42, размер на файла: 18.80MB ]
Скица
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2018 г., 13:02:49, размер на файла: 627.72kB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 17 октомври 2018 г., 16:29:38, размер на файла: 148.74kB ]
Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2018 г., 15:21:39, размер на файла: 147.07kB ]


Решение за прекратяване на процедурата
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2018 г., 16:07:53, размер на файла: 104.03kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2018 г., 11:42:59, размер на файла: 177.46kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0029

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен