Открита процедура с предмет:

Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на специализирано оборудване по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0014-C01 по ОП „Региони в растеж” 2014-2020

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 15 октомври 2018 г., 11:28:59, размер на файла: 155.17kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 15 октомври 2018 г., 11:29:00, размер на файла: 201.26kB ]
Документация за участие
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2018 г., 11:16:34, размер на файла: 1.65MB ]
Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2018 г., 11:16:36, размер на файла: 338.43kB ]
Методика за оценка
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2018 г., 11:16:38, размер на файла: 184.55kB ]
Образци
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2018 г., 11:16:44, размер на файла: 191.21kB ]
еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2018 г., 11:16:47, размер на файла: 86.26kB ]
Проект на договор /Образец № 7/
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2018 г., 11:16:52, размер на файла: 795.65kB ]
Чертежи
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2018 г., 11:16:55, размер на файла: 1.41MB ]


Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 03 януари 2019 г., 16:23:18, размер на файла: 86.46kB ]
Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 03 януари 2019 г., 16:23:19, размер на файла: 143.88kB ]
Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 03 януари 2019 г., 16:23:20, размер на файла: 76.77kB ]
Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 03 януари 2019 г., 16:23:22, размер на файла: 178.51kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 03 януари 2019 г., 16:23:23, размер на файла: 134.12kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 18 февруари 2019 г., 11:44:01, размер на файла: 2.42MB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 18 февруари 2019 г., 11:44:17, размер на файла: 181.78kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0030

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен