Открита процедура с предмет:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли, детска млечна кухня и социални услуги и специализирани институции за предоставяне на социални услуги”, по две обособени позиции


Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 14 януари 2019 г., 12:42:31, размер на файла: 144.91kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 14 януари 2019 г., 12:42:32, размер на файла: 209.86kB ]
Документация за участие
[ Дата на публикуване: 15 януари 2019 г., 16:59:28, размер на файла: 325.74kB ]
Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 15 януари 2019 г., 16:59:30, размер на файла: 119.10kB ]
Образци
[ Дата на публикуване: 15 януари 2019 г., 16:59:35, размер на файла: 90.84kB ]
Образец № 3.1
[ Дата на публикуване: 15 януари 2019 г., 16:59:36, размер на файла: 46.50kB ]
Образец № 3.2
[ Дата на публикуване: 15 януари 2019 г., 16:59:38, размер на файла: 41.50kB ]
еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 15 януари 2019 г., 16:59:39, размер на файла: 91.07kB ]
Проект на договор /Образец № 7/
[ Дата на публикуване: 15 януари 2019 г., 16:59:41, размер на файла: 200.14kB ]


Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2019 г., 16:35:11, размер на файла: 92.08kB ]
Доклад за резултатите от рабоатата на комисията
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2019 г., 16:35:12, размер на файла: 95.44kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2019 г., 16:35:17, размер на файла: 103.88kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 10 април 2019 г., 11:49:52, размер на файла: 466.85kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 10 април 2019 г., 11:49:52, размер на файла: 489.41kB ]
Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 1 и 2
[ Дата на публикуване: 10 април 2019 г., 11:49:56, размер на файла: 187.80kB ]
Обявление за приключен договор - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 04 август 2020 г., 10:54:21, размер на файла: 142.56kB ]
Обявление за приключен договор - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 04 август 2020 г., 10:54:26, размер на файла: 142.28kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0002

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен