Открита процедура с предмет:

Упражняване на независим Строителен надзор по време на изпълнението на СМР за Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с умствена изостаналост по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0015-C01 по ОП „Региони в растеж” 2014-2020

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2019 г., 16:48:43, размер на файла: 149.49kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2019 г., 16:48:44, размер на файла: 208.74kB ]
Документация за участие
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2019 г., 16:48:48, размер на файла: 765.75kB ]
Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2019 г., 16:48:50, размер на файла: 386.92kB ]
Приложения - образци
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2019 г., 16:48:54, размер на файла: 114.27kB ]
еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2019 г., 16:48:55, размер на файла: 90.65kB ]
Проект на договор
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2019 г., 16:48:56, размер на файла: 361.94kB ]
Работен проект
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2019 г., 17:05:19, размер на файла: 77.03MB ]


Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 10 май 2019 г., 16:34:34, размер на файла: 109.87kB ]
Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 10 май 2019 г., 16:34:36, размер на файла: 103.34kB ]
Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 10 май 2019 г., 16:34:38, размер на файла: 108.13kB ]
Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 10 май 2019 г., 16:34:40, размер на файла: 190.15kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 10 май 2019 г., 16:34:41, размер на файла: 106.30kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 16:58:12, размер на файла: 912.32kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 16:58:13, размер на файла: 180.41kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0004

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен