Открита процедура с предмет:

Доставка на обзавеждане на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост на ул. „Асеновска” № 11

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 04 март 2019 г., 14:04:13, размер на файла: 145.36kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 04 март 2019 г., 14:04:15, размер на файла: 196.24kB ]
Документация за участие
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 10:54:48, размер на файла: 272.62kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 10:54:51, размер на файла: 94.73kB ]
Методика за оценка
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 10:54:53, размер на файла: 94.85kB ]
Образци
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 10:54:57, размер на файла: 124.51kB ]
еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 10:54:59, размер на файла: 84.48kB ]
Проект на договор /Образец № 7/
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 10:55:00, размер на файла: 169.97kB ]


Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 09 май 2019 г., 14:33:22, размер на файла: 164.11kB ]
Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 09 май 2019 г., 14:33:24, размер на файла: 72.80kB ]
Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 09 май 2019 г., 14:33:26, размер на файла: 177.80kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 09 май 2019 г., 14:33:39, размер на файла: 101.11kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 17 юни 2019 г.,11:57:39, размер на файла: 658.25kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 17 юни 2019 г., 11:57:40, размер на файла: 177.69kB ]
Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 09 август 2019 г., 15:52:33, размер на файла: 141.12kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0008

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен