Открита процедура с предмет:

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен”, по три обособени позиции

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 04 март 2019 г., 14:57:03, размер на файла: 157.96kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 04 март 2019 г., 14:57:05, размер на файла: 224.81kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 16:30:27, размер на файла: 1.82MB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 16:30:29, размер на файла: 318.13kB ]

Методика за оценка
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 16:30:32, размер на файла: 185.16kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 16:30:34, размер на файла: 287.82kB ]

еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 16:30:35, размер на файла: 84.79kB ]

Проект на договор /Образец № 7/
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 16:30:39, размер на файла: 797.58kB ]


Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 13 юни 2019 г., 16:22:06, размер на файла: 230.69kB ]

Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 13 юни 2019 г., 16:22:07, размер на файла: 153.09kB ]

Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 13 юни 2019 г., 16:22:09, размер на файла: 84.38kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 13 юни 2019 г., 16:22:11, размер на файла: 311.65kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 13 юни 2019 г., 16:22:12, размер на файла: 110.37kB ]

Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 05 август 2019 г., 11:04:40, размер на файла: 2.77MB ]

Договор и приложения - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 05 август 2019 г., 11:04:56, размер на файла: 1.95MB ]

Договор и приложения - обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 05 август 2019 г., 11:05:04, размер на файла: 1.53MB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция 1, 3 и 2
[ Дата на публикуване: 05 август 2019 г., 11:05:26, размер на файла: 208.41kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 04 януари 2021 г., 11:41:06, размер на файла: 100.20kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 04 януари 2021 г., 11:41:22, размер на файла: 97.43kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 04 януари 2021 г., 11:41:36, размер на файла: 101.90kB ]

Обявление за изменение - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 04 януари 2021 г., 11:41:46, размер на файла: 156.68kB ]

Обявление за изменение - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 04 януари 2021 г., 11:41:56, размер на файла: 157.48kB ]

Обявление за изменение - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 04 януари 2021 г., 11:42:05, размер на файла: 155.69kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0010

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен