Открита процедура с предмет:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли, детска млечна кухня и социални услуги и специализирани институции за предоставяне на социални услуги”, по осем обособени позиции: І. "Мляко и млечни изделия"; ІІ."Пилета и разфасовки"; ІІІ."Риба и разфасовки"; ІV."Месо и месни произведения"; V."Пресни и замразени плодове и зеленчуци"; VІ."Цитрусови плодове"; VІІ."Консерви"; VІІІ."Бакалия"

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 16:55:50, размер на файла: 145.43kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 16:55:57, размер на файла: 242.05kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 16:56:10, размер на файла: 390.54kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 16:56:17, размер на файла: 222.87kB ]

Oбразци
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 16:56:22, размер на файла: 141.87kB ]

еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 16:56:28, размер на файла: 87.96kB ]

Проект на договор /Образец № 4/
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 16:56:34, размер на файла: 206.26kB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2019 г., 10:27:39, размер на файла: 135.73kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2019 г., 16:40:47, размер на файла: 123.54kB ]


Съобщение във връзка с отваряне на офертите
[ Дата на публикуване: 11 ноември 2019 г., 16:58:14, размер на файла: 114.42kB ]

Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 26 ноември 2019 г., 17:02:11, размер на файла: 112.53kB ]

Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 26 ноември 2019 г., 17:02:17, размер на файла: 157.43kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 26 ноември 2019 г., 17:02:22, размер на файла: 222.66kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 26 ноември 2019 г., 17:02:27, размер на файла: 165.79kB ]

Решение за изменение на Решение РД 15-2997 от 25.11.2019 г.
[ Дата на публикуване: 19 декември 2019 г., 13:38:54, размер на файла: 132.10kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 10:44:52, размер на файла: 582.74kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 10:44:59, размер на файла: 575.85kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 10:45:04, размер на файла: 574.38kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 10:45:08, размер на файла: 597.03kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 10:45:13, размер на файла: 627.09kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 10:45:19, размер на файла: 583.27kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 7
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 10:45:25, размер на файла: 602.35kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 10:45:30, размер на файла: 650.57kB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 10:45:35, размер на файла: 250.64kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 13 септември 2021 г., 14:59:52, размер на файла: 358.81kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 01 март 2022 г., 19:45:10, размер на файла: 359.88kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 01 март 2022 г., 19:45:14, размер на файла: 360.82kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 4
[ Дата на публикуване: 01 март 2022 г., 19:45:27, размер на файла: 360.92kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 5
[ Дата на публикуване: 01 март 2022 г., 19:45:31, размер на файла: 360.47kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 6
[ Дата на публикуване: 01 март 2022 г., 19:45:35, размер на файла: 360.51kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 7
[ Дата на публикуване: 01 март 2022 г., 19:45:38, размер на файла: 361.13kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 8
[ Дата на публикуване: 01 март 2022 г., 19:45:41, размер на файла: 359.82kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0017

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен