Открита процедура с предмет:

Доставка и монтаж на обзавеждане по проект BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2019 г., 16:51:02, размер на файла: 146.37kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2019 г., 16:51:07, размер на файла: 189.65kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2019 г., 13:03:28, размер на файла: 705.14kB ]

Технически спецификации /Приложение № 1/
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2019 г., 13:03:33, размер на файла: 236.83kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2019 г., 13:03:39, размер на файла: 166.76kB ]

еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2019 г., 13:03:44, размер на файла: 83.99kB ]

Проект на договор /Образец № 5/
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2019 г., 13:03:49, размер на файла: 579.39kB ]


Решение за одобряване на обявление за изменение
[ Дата на публикуване: 02 декември 2019 г., 14:55:10, размер на файла: 155.91kB ]

Решение за прекратяване на процедурата
[ Дата на публикуване: 11 декември 2019 г., 16:59:54, размер на файла: 123.09kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 30 декември 2019 г., 13:07:38, размер на файла: 173.53kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0020

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен