Открита процедура с предмет:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли, детска млечна кухня и социални услуги и специализирани институции за предоставяне на социални услуги”, по две обособени позиции: І.„Хляб”; ІІ.„Хлебни изделия”

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 02 март 2020 г., 13:46:53, размер на файла: 144.68kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 02 март 2020 г., 13:47:01, размер на файла: 204.94kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 04 март 2020 г., 14:45:35, размер на файла: 299.07kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 04 март 2020 г., 14:45:41, размер на файла: 110.67kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 04 март 2020 г., 14:45:48, размер на файла: 85.50kB ]

Образец № 3.1 – за обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 04 март 2020 г., 14:45:54, размер на файла: 47.00kB ]

Образец № 3.2 – за обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 04 март 2020 г., 14:46:02, размер на файла: 48.50kB ]

еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 04 март 2020 г., 14:46:11, размер на файла: 92.44kB ]

Проект на договор /Образец № 4/
[ Дата на публикуване: 04 март 2020 г., 14:46:17, размер на файла: 203.35kB ]


Информация за заинтересованите лица
[ Дата на публикуване: 02 април 2020 г., 17:05:43, размер на файла: 127.66kB ]

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 27 април 2020 г., 13:11:05, размер на файла: 156.85kB ]

Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 20 май 2020 г., 16:31:40, размер на файла: 111.81kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 20 май 2020 г., 16:31:45, размер на файла: 116.62kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 20 май 2020 г., 16:31:50, размер на файла: 145.97kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 06 юли 2020 г., 14:15:01, размер на файла: 551.54kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 06 юли 2020 г., 14:15:07, размер на файла: 523.67kB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция № 1 и 2
[ Дата на публикуване: 06 юли 2020 г., 14:15:13, размер на файла: 184.78kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2020-0004

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен