Открита процедура с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца и/или с тежни множествени увреждания и техните семейства в гр.Сливен, ул. „Баба Тонка“ № 54 по проект BG05M9OP001-2.019-0011-C01 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен – етап II”, по пет обособени позиции: І. „Хляб”, ІІ "Мляко и млечни изделия"; ІІІ."Пилета и разфасовки, риба и разфасовки, месо и месни произведения"; ІV."Пресни и замразени плодове и зеленчуци, цитрусови плодове и консерви"; V."Бакалия"

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 27 април 2020 г., 13:46:05, размер на файла: 147.61kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 27 април 2020 г., 13:46:17, размер на файла: 220.28kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 27 април 2020 г., 13:46:22, размер на файла: 1.06MB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 27 април 2020 г., 13:46:27, размер на файла: 340.38kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 27 април 2020 г., 13:46:32, размер на файла: 174.37kB ]

еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 27 април 2020 г., 13:46:37, размер на файла: 86.91kB ]

Проект на договор /Образец № 4/
[ Дата на публикуване: 27 април 2020 г., 13:46:41, размер на файла: 652.18kB ]


Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 14 юли 2020 г., 16:54:43, размер на файла: 180.23kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 14 юли 2020 г., 16:54:48, размер на файла: 181.15kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 14 юли 2020 г., 16:54:52, размер на файла: 180.10kB ]

Решение за изменение на Решение № РД 15-2106 от 14.07.2020 г.
[ Дата на публикуване: 14 август 2020 г., 16:33:49, размер на файла: 145.28kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 11 септември 2020 г., 11:51:11, размер на файла: 1.11MB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 11 септември 2020 г., 11:51:16, размер на файла: 1.12MB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 11 септември 2020 г., 11:51:21, размер на файла: 1.12MB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 11 септември 2020 г., 11:51:25, размер на файла: 1.17MB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 11 септември 2020 г., 11:51:30, размер на файла: 1.14MB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 11 септември 2020 г., 11:51:34, размер на файла: 224.15kB ]

Обявление за изменение - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2022 г., 11:16:56, размер на файла: 363.37kB ]

Обявление за изменение - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2022 г., 11:17:03, размер на файла: 361.63kB ]

Обявление за изменение - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2022 г., 11:17:09, размер на файла: 363.20kB ]

Обявление за изменение - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2022 г., 11:17:13, размер на файла: 363.85kB ]

Обявление за изменение - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2022 г., 11:17:16, размер на файла: 361.90kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2022 г., 11:17:43, размер на файла: 78.95kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2022 г., 11:17:48, размер на файла: 82.46kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2022 г., 11:17:52, размер на файла: 86.61kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 4
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2022 г., 11:17:56, размер на файла: 139.85kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 5
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2022 г., 11:18:00, размер на файла: 110.73kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция 5
[ Дата на публикуване: 04 април 2022 г., 11:41:58, размер на файла: 76.57kB ]

Обявление за изменение - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 04 април 2022 г., 11:44:20, размер на файла: 364.25kB ]


ДО

„НАДЕЖДА 2000“ ЕООД, ГР. ПЛОВДИВ
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И/ИЛИ С ТЕЖНИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА В ГР.СЛИВЕН, УЛ. „БАБА ТОНКА“ № 54 ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.019-0011-C01 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА В ОБЩИНА СЛИВЕН – ЕТАП II”, ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: І. „ХЛЯБ”, ІІ. „МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ”; ІІІ. „ПИЛЕТА И РАЗФАСОВКИ, РИБА И РАЗФАСОВКИ, МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ”; ІV."ПРЕСНИ И ЗАМРАЗЕНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ И КОНСЕРВИ”; V. „БАКАЛИЯ”, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА  НА АОП: 00118-2020-0010

ДАТА: 19.08.2020 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНЧЕВА,

 

На дата 14.08.2020 г. Ви е изпратено Решение № РД 15-2418/14.08.2020 г. за изменение на Решение № РД 15 – 2106 от 14.07.2020 г., за обществена поръчка възложена чрез открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца и/или с тежни множествени увреждания и техните семейства в гр.Сливен, ул. „Баба Тонка“ № 54 по проект BG05M9OP001-2.019-0011-C01 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен – етап II”, по пет обособени позиции: І. „Хляб”, ІІ. „Мляко и млечни изделия”; ІІІ. „Пилета и разфасовки, риба и разфасовки, месо и месни произведения”; ІV. „Пресни и замразени плодове и зеленчуци, цитрусови плодове и консерви”; V. „Бакалия”, открита с Решение № РД 15 - 1144/22.04.2020 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 973558 от 27.04.2020 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. Пловдив, ул. „Заводска“ № 4.

На 17.08.2020 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15-2418/14.08.2020 г. за изменение на Решение № РД 15 – 2106 от 14.07.2020 г., за обществена поръчка възложена чрез открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца и/или с тежни множествени увреждания и техните семейства в гр.Сливен, ул. „Баба Тонка“ № 54 по проект BG05M9OP001-2.019-0011-C01 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен – етап II”, по пет обособени позиции: І. „Хляб”, ІІ. „Мляко и млечни изделия”; ІІІ. „Пилета и разфасовки, риба и разфасовки, месо и месни произведения”; ІV. „Пресни и замразени плодове и зеленчуци, цитрусови плодове и консерви”; V. „Бакалия”, открита с Решение № РД 15 - 1144/22.04.2020 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 973558 от 27.04.2020 г. се счита за надлежно връчено на .„Надежда 2000“ ЕООД, гр. Пловди, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 19.08.2020 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 61189283017, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15-2418/14.08.2020 г. за изменение на Решение № РД 15 – 2106 от 14.07.2020 г., за обществена поръчка възложена чрез открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца и/или с тежни множествени увреждания и техните семейства в гр.Сливен, ул. „Баба Тонка“ № 54 по проект BG05M9OP001-2.019-0011-C01 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен – етап II”, по пет обособени позиции: І. „Хляб”, ІІ. „Мляко и млечни изделия”; ІІІ. „Пилета и разфасовки, риба и разфасовки, месо и месни произведения”; ІV. „Пресни и замразени плодове и зеленчуци, цитрусови плодове и консерви”; V. „Бакалия”, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: https://mun.sliven.bg/pk/1-00118-2020-004 с публикация от дата:  14.08.2020 г.

            Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 61189283017, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.

 

С уважение,

 

РУМЕН ИВАНОВ

Заместник-кмет на Община Сливен

Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 61189283017
[ Дата на публикуване: 19 август 2020 г., 16:52:51, размер на файла: 13.52kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 19 август 2020 г., 16:52:57, размер на файла: 18.30kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 19 август 2020 г., 16:53:02, размер на файла: 22.48kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2020-0010

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен