Обявления по ЗОП до 30.09.2014 г.

AOP0011820140021 - „Основен ремонт (рехабилитация) и реконструкция на общински пътища на територията на Община Сливен”, по три обособени позиции

Дата на публикуване: 23 юли 2014 г. 15:01:31 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0021


AOP0011820140020 - Основен ремонт, реконструкция и изграждане на улична мрежа в гр. Сливен и населените места на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 30 юни 2014 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0020


AOP0011820140019 - Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в Община Сливен

Дата на публикуване: 30 юни 2014 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0019


AOP0011820140018 - Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна общинска пътна мрежа и участъци от републикански пътища за съвместно поддържане с АПИ – ОПУ Сливен на територията на Община Сливен, за зимен сезон 2014-2015 г.

Дата на публикуване: 27 юни 2014 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0018


AOP0011820140017 - „Изготвяне на Технически и работни проекти по 9 обособени позиции за обекти на територията на гр. Сливен” по проект „Изграждане на капацитет на Община Сливен, по ОПРР за следващия програмен период”, по Договор № BG161PO001/5-02/2012/032

Дата на публикуване: 26 юни 2014 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0017


AOP0011820140016 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли, млечната кухня и социалните институции и по проекти, финансирани от ЕС

Дата на публикуване: 28 май 2014 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0016


AOP0011820140014 - Основен ремонт и реконструкция на зала „Сливен, гр. Сливен

Дата на публикуване: 22 май 2014 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0014


AOP0011820140013 - Изготвяне на архитектурни заснемания, конструктивни и енергийни обследвания по 6 обособени позиции” по проект “Изграждане на капацитет на Община Сливен, по ОПРР за следващия програмен период”, по Договор № BG161PO001/5-02/2012/032

Дата на публикуване: 21 май 2014 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0013


AOP0011820140012 - Озеленяване и целогодишно поддържане и почистване на новите и съществуващите озеленени площи и прилежащите, алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, гробищни терени; поддържане на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност; [...]

Дата на публикуване: 14 април 2014 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0012


AOP0011820140009 - Прединвестиционно проучване, финансов анализ и АРП за проект „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен”

Дата на публикуване: 11 април 2014 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0009


AOP0011820140005 - Експлоатация и мониторинг на Депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, община Сливен

Дата на публикуване: 26 февруари 2014 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0005


AOP0011820140001 - „Озеленяване и целогодишно поддържане и почистване на новите и съществуващите озеленени площи и прилежащите, алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, гробищни терени; поддържане на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност; реконструкция и ремонт на детски площадки и архитектурни елементи; целогодишно поддържане на паркови елементи и елементи на новите и на съществуващи детски съоръжения, реконструкция, ремонт и поддръжка на поливни системи, питейни фонтанки и други, както и извършване на дейности по оформяне на нови зелени площи и внасяне на нова паркова мебел на територията на Община Сливен”, по 2 обособени позиции

Дата на публикуване: 06 януари 2014 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0001


AOP0011820130044 - „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”

Дата на публикуване: 11 декември 2013 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0044


AOP0011820130043 - Публичност по проект BG051PO001-4.1.05-0158 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Дата на публикуване: 11 декември 2013 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0043


AOP0011820130042 - Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Дата на публикуване: 28 ноември 2013 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0042


AOP0011820130041 - Информация и публичност по проект: BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Дата на публикуване: 28 ноември 2013 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0041


AOP0011820130040 - Доставка на обзавеждане за занималня в ЦДГ „Перуника”, с. Сотиря, Община Сливен

Дата на публикуване: 26 ноември 2013 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0040


AOP0011820130039 - Доставка на обзавеждане и оборудване по проект BG161PO001/1.1-12/2011/026 „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен”, с две обособени позиции: „Мебели”; „Оборудване – бяла и черна техника”

Дата на публикуване: 22 ноември 2013 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0039


AOP0011820130038 - Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по строителни и монтажни работи по проект: BG161PO001/1.4-09/2012/001 "Зелени, достъпни и активни пешеходни зони", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013 г.

Дата на публикуване: 19 ноември 2013 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0038


AOP0011820130029 - Доставка на оборудване и обзавеждане за кухните в детските градини, детски ясли, детска млечна кухня и заведенията за социални услуги, на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 01 ноември 2013 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0029


AOP0011820130028 - Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 09 октомври 2013 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0028


AOP0011820130027 - Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна общинска пътна мрежа и участъци от републикански пътища за съвместно поддържане с АПИ – ОПУ Сливен на територията на Община Сливен, за зимен сезон 2013-2014 г.

Дата на публикуване: 17 септември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0027


AOP0011820130025 - Реконструкция на напорен водопровод от ПС „Ковачите”, Община Сливен

Дата на публикуване: 26 август 2013 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0025


AOP0011820130021 - Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на детските градини, детските ясли, млечната кухня и социалните институции на бюджетна издръжка в Община Сливен

Дата на публикуване: 31 юли 2013 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0021


AOP0011820130016 - Изпълнение на промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултури в Община Сливен

Дата на публикуване: 11 юли 2013 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0016


AOP0011820130014 - „Озеленяване и целогодишно поддържане и почистване на новите и съществуващите озеленени площи и прилежащите алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, гробищни терени; поддържане на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност; изграждане (включително проектиране и строителство) на нови детски, спортни площадки и архитектурни елементи; целогодишно поддържане на паркови елементи и елементи на новите и на съществуващи детски съоръжения, изграждане и поддръжка на поливни системи, питейни фонтанки и други, както и извършване на дейности по оформяне на нови зелени площи; внасяне на нова паркова мебел, поливни системи, питейни фонтанки и други на територията на Община Сливен”, по 2 обособени позиции

Дата на публикуване: 01 юли 2013 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0014


AOP0011820130011 - „Доставка на оборудване и съоръжения”, в изпълнение на проект № BG161PO001/3.1-03/2010/028 „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/028, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Дата на публикуване: 07 май 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0011


AOP0011820130010 - Доставка на обзавеждане и оборудване по проект BG161PO001/1.1-12/2011/026 „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен”

Дата на публикуване: 25 април 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0010


AOP0011820130009 - Доставка на работно облекло за нуждите на проект BG051PO001-5.1.04-0134-C0001 „Помощник в дома” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

Дата на публикуване: 10 април 2013 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0009


AOP0011820130008 - Доставка на перилни, почистващи, хигиенни и дезинфекционни препарати и материали за нуждите на Община Сливен и структурните й звена

Дата на публикуване: 10 април 2013 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0008


AOP0011820130007 - Доставка на работно облекло за нуждите на Община Сливен и структурните й звена и по проекти, финансирани от ЕС

Дата на публикуване: 01 март 2013 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0007


AOP0011820130006 - „Експлоатация и мониторинг на Депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, община Сливен”

Дата на публикуване: 22 февруари 2013 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0006


AOP0011820130004 - Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в Община Сливен

Дата на публикуване: 13 февруари 2013 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0004


AOP0011820130003 - Въоръжена и невъоръжена охрана и пропускателен режим за опазване на живота и здравето на пребиваващите лица в обектите и имуществото, собственост на Община Сливен. Охранително обследване, оборудване, мониторинг и абонаментно обслужване на обекти, охраняеми с технически средства - СОТ, видеонаблюдение, пожароизвестяване, GPS и система за контрол. Охрана на мероприятия и транспортиране на ценни пратки, ВИП охрана на длъжностни лица при изпълнение на служебните им задължения.

Дата на публикуване: 07 февруари 2013 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0003


AOP0011820130001 - Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен

Дата на публикуване: 18 януари 2013 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0001


AOP0011820120042 - Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен

Дата на публикуване: 27 декември 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0042


AOP0011820120040 - Строителен надзор на обект „Изграждане на филиал на целодневна детска градина „Теменуга” и общностен център” в град Сливен

Дата на публикуване: 28 ноември 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0040


AOP0011820120038 - Избор на изпълнител за техническа помощ /експертни консултантски услуги/ на проект „Интегриран проект на водния цикъл на град Сливен”

Дата на публикуване: 26 ноември 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0038


AOP0011820120037 - Одит на проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”

Дата на публикуване: 23 ноември 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0037


AOP0011820120035 - Изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен

Дата на публикуване: 15 ноември 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0035


AOP0011820120029 - Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал

Дата на публикуване: 01 ноември 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0029


AOP0011820120028 - Предоставяне на мерки за информация и публичност за проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”

Дата на публикуване: 25 октомври 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0028


AOP0011820120027 - Информация и публичност по проекти, финансирани по ОПРР

Дата на публикуване: 15 октомври 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0027


AOP0011820120026 - Строителен надзор на СМР по изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен

Дата на публикуване: 09 октомври 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0026


AOP0011820120024 - Строителни и монтажни работи в крепостта „Туида” по проект „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”

Дата на публикуване: 03 октомври 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0024


AOP0011820120022 - Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна общинска пътна мрежа и участъци от републикански пътища за съвместно поддържане с АПИ – ОПУ Сливен на територията на Община Сливен, за зимен сезон 2012-2013 г.

Дата на публикуване: 11 септември 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0022


AOP0011820120021 - Избор на консултант за упражняване на строителен надзор и контрол по строителството на строителни и монтажни работи в крепостта „Туида”

Дата на публикуване: 11 септември 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0021


AOP0011820120020 - Текущ ремонт и поддържане на общинската пътна мрежа на територията на община Сливен

Дата на публикуване: 10 септември 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0020


AOP0011820120019 - Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 29 август 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0019


AOP0011820120018 - Основен ремонт и технологично възстановяване на улични настилки по уличната мрежа в гр. Сливен и населените места на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 20 август 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0018


AOP0011820120016 - Конкурс за проект: „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”

Дата на публикуване: 03 август 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0016


AOP0011820120015 - Строителен надзор по време на строителството на обект: „Корекция на река Дюлева в град Сливен, I ви етап” по договор за БФП BG161PO001/1.4-06/2010/005 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Дата на публикуване: 02 август 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0015


AOP0011820120014 - Извършване на независим одит на проекти, финансирани по Оперативна програма "Регионално развитие"

Дата на публикуване: 02 август 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0014


AOP0011820120012 - Определяне на Изпълнител на строителството на обект: „Корекция на река Дюлева в град Сливен, I ви етап” по договор за БФП BG161PO001/1.4-06/2010/005 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Дата на публикуване: 05 юли 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0012


AOP0011820120011 - Строителен надзор по интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура на община Сливен

Дата на публикуване: 04 юли 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0011


AOP0011820120010 - Строително монтажни работи по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в четири обекта от образователната инфраструктура на гр. Сливен” - Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”, Спортно училище „Димитър Рохов”, Детска ясла № 12 и Детска ясла № 13 във връзка с изпълнение на договор на Община Сливен: BG161PO001/1.1-09/2010/007, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”

Дата на публикуване: 20 юни 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0010


AOP486061 - Независим строителен надзор по проект „Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище”, във връзка с изпълнение на договор на Община Сливен BG161PO001/1.4-04/2009/006, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

Дата на публикуване: 07 юни 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0008


AOP485848 - Осъществяване на строителен надзор на обект: „Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен” по Договор BG161PO001/1.4.-5/2009/022 за предоставяна на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.

Дата на публикуване: 06 юни 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0007


AOP485597 - Строителни и монтажни работи по проект „Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище”, във връзка с изпълнение на договор на Община Сливен BG161PO001/1.4-04/2009/006, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

Дата на публикуване: 05 юни 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0006


AOP485314 - Определяне на изпълнител на строителството на обект: „Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен” по Договор BG161PO001/1.4.-5/2009/022 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

Дата на публикуване: 04 юни 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0005


AOP483353 - Строителни и монтажни работи в крепостта „Туида” по проект „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

Дата на публикуване: 17 май 2012 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0004


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен