Обява за събиране на оферти с предмет:

„Обществен превоз на пътници по Общинската транспортна схема”, по три обособени позиции

Обява [ Размер на файла: 156.92kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 56.02kB ]
Маршрутни разписания [ Размер на файла: 224.70kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 101.33kB ]
Образци [ Размер на файла: 110.08kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 629.23kB ]

Дата на публикуване: 17 юни 2016 г., 14:44:12 ч.
Срок за получаване на офертите: 24 юни 2016 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 22 юни 2016 г., 16:48:42, размер на файла: 61.45kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 30 юни 2016 г., 13:26:31, размер на файла: 114.29kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 18 юли 2016 г., 15:28:46, размер на файла: 472.24kB ]


СЪОБЩЕНИЕ: За обществена поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по Общинската транспортна схема”, по три обособени позиции, обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3 няма да бъдат сключени договори.

Обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3 на обществената поръчка ще бъдат възложени отново по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП – събиране на оферти с обява.

Достъпност