Обява за събиране на оферти с предмет:

„Публичност и информация по Проект BG05M9OP001-1.002-0080-C01 „Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020”, по две обособени позиции

Обява [ Размер на файла: 170.65kB ]
Техническа спецификация [ Размер на файла: 258.88kB ]
Проект на договор /Образец №12/ [ Размер на файла: 173.46kB ]
Проект на договор /Образец №13/ [ Размер на файла: 173.19kB ]
Образци [ Размер на файла: 221.00kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 771.68kB ]

Дата на публикуване: 13 септември 2016 г., 16:39:33 ч.
Срок за получаване на офертите: 20 септември 2016 г., 17:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2016 г., 14:59:27, размер на файла: 129.44kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2016 г., 10:53:32, размер на файла: 520.36kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2016 г., 10:53:34, размер на файла: 519.36kB ]

Достъпност