Обява за събиране на оферти с предмет:

„Изработване и доставяне на информационни материали по проект „Областен информационен център Сливен” с договор № BG05SFOP001-4.001-0022/01.03.2016 г., финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, по три обособени позиции

Обява [ Размер на файла: 171.43kB ]
Техническа спецификация [ Размер на файла: 1.10MB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 269.13kB ]
Проект на договор /Образец № 13/ [ Размер на файла: 270.16kB ]
Проект на договор /Образец № 14/ [ Размер на файла: 270.66kB ]
Образци [ Размер на файла: 251.00kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.30MB ]

Дата на публикуване: 06 октомври 2016 г., 14:11:43 ч.
Срок за получаване на офертите: 13 октомври 2016 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2016 г., 15:15:02, размер на файла: 64.71kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 10 ноември 2016 г., 16:04:04, размер на файла: 199.35kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 01 декември 2016 г., 10:53:59, размер на файла: 1.39MB ]
Договор и приложения - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 01 декември 2016 г., 10:54:02, размер на файла: 1.39MB ]
Договор и приложения - обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 01 декември 2016 г., 10:54:04, размер на файла: 1.39MB ]

Достъпност