Обява за събиране на оферти с предмет:

„Изработване и доставяне на материали за публичност и информация по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен” с договор № BG05M9OP001-2.004-0057-С01/03.08.2016 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.”, по две обособени позиции

Обява [ Размер на файла: 149.72kB ]
Техническа спецификация [ Размер на файла: 287.18kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 861.09kB ]
Проект на договор /Образец № 13/ [ Размер на файла: 869.79kB ]
Образци [ Размер на файла: 398.00kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.18MB ]

Дата на публикуване: 11 ноември 2016 г., 16:31:54 ч.
Срок за получаване на офертите: 18 ноември 2016 г., 17:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 08 декември 2016 г., 13:05:42, размер на файла: 192.33kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 06 януари 2017 г., 14:15:11, размер на файла: 1.53MB ]
Договор и приложения - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 06 януари 2017 г., 14:15:12, размер на файла: 1.39MB ]

Достъпност