Обява за събиране на оферти с предмет:

"Избор на педиатри, по проект: "Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен", с договор № BG05M9OP001-2.004-0057-С01/03.08.2016 г., финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.", по три обособени позиции

Обява [ Размер на файла: 117.49kB ]
Техническа спецификация [ Размер на файла: 507.80kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 830.35kB ]
Проект на договор /Образец № 13/ [ Размер на файла: 828.01kB ]
Проект на договор /Образец № 14/ [ Размер на файла: 828.05kB ]
Образци [ Размер на файла: 253.00kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.33MB ]

Дата на публикуване: 16 ноември 2016 г., 15:29:24 ч.
Срок за получаване на офертите: 23 ноември 2016 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2016 г., 15:56:09, размер на файла: 146.05kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2016 г., 15:56:13, размер на файла: 122.91kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 01 декември 2016 г., 16:22:47, размер на файла: 93.02kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 06 януари 2017 г., 14:02:56, размер на файла: 1.37MB ]
Договор и приложения - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 06 януари 2017 г., 14:02:59, размер на файла: 1.34MB ]
Договор и приложения - обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 06 януари 2017 г., 14:03:00, размер на файла: 1.34MB ]

Достъпност