Обява за събиране на оферти с предмет:

"Избор на психолози, по проект: "Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен", с договор № BG05M9OP001-2.004-0057-С01/03.08.2016 г., финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.", по две обособени позиции

Обява [ Размер на файла: 116.35kB ]
Техническа спецификация [ Размер на файла: 491.62kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 850.35kB ]
Проект на договор /Образец № 13/ [ Размер на файла: 850.34kB ]
Образци [ Размер на файла: 260.00kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.08MB ]

Дата на публикуване: 16 ноември 2016 г., 16:50:21 ч.
Срок за получаване на офертите: 23 ноември 2016 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2016 г., 15:58:46, размер на файла: 147.02kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2016 г., 15:58:48, размер на файла: 124.31kB ]
Протокол - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 05 декември 2016 г., 16:12:31, размер на файла: 91.51kB ]
Протокол - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 05 декември 2016 г., 16:12:33, размер на файла: 89.24kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 06 януари 2017 г., 14:19:24, размер на файла: 1.43MB ]
Договор и приложения - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 09 януари 2017 г., 10:20:19, размер на файла: 1.57MB ]

Достъпност