Обява за събиране на оферти с предмет:

Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг за обект: „Техническо обследване и ремонт на пътен надлез при км 12+600 на път SLV 2079 (с. Самуилово – гр. Сливен)”

Обява [ Размер на файла: 200.76kB ]
Технически спецификации [ Размер на файла: 242.10kB ]
Образци [ Размер на файла: 224.00kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 121.67kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 572.50kB ]

Дата на публикуване: 23 ноември 2018 г., 16:44:14 ч.
Срок за получаване на офертите: 30 ноември 2018 г., 17:00 ч.


Съобщение за прекратяване на обществената поръчка
[ Дата на публикуване: 26 ноември 2018 г., 13:25:13, размер на файла: 81.43kB ]

Достъпност