Обява за събиране на оферти с предмет:

"Избор на оценител за изготвяне на експертни оценки за определяне на пазарни продажни и наемни цени на недвижими имоти, собственост на Община Сливен (имоти в регулация, земеделски земи и поземлени имоти в горски територии), на ограничени вещни права върху тях, на пазарни стойности на имоти, подлежащи на отчуждаване, пазарни цени на движимо имущество и бракувани вещи, пазарни цени на активи на търговски дружества със 100% общинско участие" по три обособени позиции

Обява [ Размер на файла: 180.91kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 108.48kB ]

Образци [ Размер на файла: 207.50kB ]

Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 90.83kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 388.76kB ]

Дата на публикуване: 05 февруари 2019 г., 13:33:04 ч.
Срок за получаване на офертите: 12 февруари 2019 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 13 февруари 2019 г., 16:45:49, размер на файла: 146.68kB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 13 февруари 2019 г., 16:45:51, размер на файла: 123.89kB ]

Протокол - за обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2019 г., 15:46:31, размер на файла: 197.00kB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 14 март 2019 г., 17:02:23, размер на файла: 359.56kB ]

Протокол - за обособена позиция № 2 и 3
[ Дата на публикуване: 15 март 2019 г., 16:59:02, размер на файла: 140.16kB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 18:54:24, размер на файла: 346.97kB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 27 юни 2019 г., 16:58:06, размер на файла: 353.10kB ]

Достъпност