Обява за събиране на оферти с предмет:

Информация и публичност по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен” по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0015-C01 по ОП „Региони в растеж” 2014-2020”, по две обособени позиции

Обява [ Размер на файла: 186.90kB ]
Технически спецификации [ Размер на файла: 237.68kB ]
Образци [ Размер на файла: 221.15kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 757.17kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.02MB ]

Дата на публикуване: 26 февруари 2019 г., 14:59:03 ч.
Срок за получаване на офертите: 05 март 2019 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 06 март 2019 г., 16:24:03, размер на файла: 150.30kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 06 март 2019 г., 16:24:12, размер на файла: 126.46kB ]
Протокол - за обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 20 март 2019 г., 11:57:09, размер на файла: 94.70kB ]
Протокол - за обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 20 март 2019 г., 11:57:11, размер на файла: 82.19kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 10 април 2019 г., 16:28:50, размер на файла: 1.33MB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 25 април 2019 г., 16:51:04, размер на файла: 1.23MB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 08 януари 2021 г., 16:12:44, размер на файла: 97.85kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 08 януари 2021 г., 16:13:02, размер на файла: 93.99kB ]

Достъпност