Обява за събиране на оферти с предмет:

Доставка на нов лек автомобил на община Сливен за нуждите на проект BG05M9OP001-2.040-0069-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Обява [ Размер на файла: 147.15kB ]

Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 280.21kB ]

Образци [ Размер на файла: 229.00kB ]

Проект на договор /Образец № 4/ [ Размер на файла: 580.45kB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 124.26kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 1.10MB ]

Дата на публикуване: 28.10.2019 г., 16:55:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 15.11.2019 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2019 г., 17:10:26, размер на файла: 103.48kB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2019 г., 17:10:31, размер на файла: 123.58kB ]

Съобщение за прекратяване на възлагането
[ Дата на публикуване: 22 ноември 2019 г., 16:53:51, размер на файла: 97.01kB ]

Достъпност