Обява за събиране на оферти с предмет:

Доставка на нов лек автомобил на община Сливен за нуждите на проект BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен “ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Обява [ Размер на файла: 147.51kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 249.47kB ]

Образци [ Размер на файла: 229.50kB ]

Проект на договор /Образец № 4/ [ Размер на файла: 582.13kB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 124.08kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 1.04MB ]

Дата на публикуване: 11.12.2019 г., 16:55:08 ч.
Срок за получаване на офертите: 23.12.2019 г., 17:00 ч.


Съобщение
[ Дата на публикуване: 23 декември 2019 г., 14:40:40, размер на файла: 113.53kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 23 януари 2020 г., 16:53:45, размер на файла: 132.25kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 17 февруари 2020 г., 11:46:07, размер на файла: 0.99MB ]

Достъпност