Обява за събиране на оферти с предмет:

Информация и публичност по проект BG05M9OP001-2.019-0011-C01 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Обява [ Размер на файла: 155.60kB ]

Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 339.96kB ]

Образци [ Размер на файла: 237.00kB ]

Проект на договор /Образец № 5/ [ Размер на файла: 455.43kB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 124.11kB ]

Дата на публикуване: 20.03.2020 г., 16:11:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 30.03.2020 г., 17:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 30 април 2020 г., 13:27:37, размер на файла: 88.39kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 02 юни 2020 г., 11:49:27, размер на файла: 903.16kB ]

Достъпност