Обява за събиране на оферти от 15.04.2016 г.

10-00118-2020-009 - Доставка на обзавеждане

Дата на публикуване: 11 юни 2020 г. 17:00:00 ч.


10-00118-2020-008 - „Разработване на План за интегрирано развитие на община Сливен (ПИРО) за периода 2021-2027 г.”

Дата на публикуване: 08 юни 2020 г. 16:03:29 ч.


10-00118-2020-007 - Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Ремонт на фасади и покрив и подмяна на фасадна дограма на сградата на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен”, по Проект „Красива България”

Дата на публикуване: 09 април 2020 г. 17:43:00 ч.


10-00118-2020-006 - Информация и публичност по проект BG05M9OP001-2.019-0011-C01 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Дата на публикуване: 20 март 2020 г. 16:11:00 ч.


10-00118-2020-005 - Извършване на дейности, осигуряващи безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 18 март 2020 г. 13:33:01 ч.


10-00118-2020-004 - Информация и публичност по проект „Подобряване на градската среда на Сливен – Етап ІІ

Дата на публикуване: 09 март 2020 г. 16:59:04 ч.


10-00118-2020-003 - Ремонт, монтаж и демонтаж на съществуваща великденска украса за град Сливен

Дата на публикуване: 26 февруари 2020 г. 16:51:00 ч.


10-00118-2020-002 - Намаляване популацията на бездомните кучета

Дата на публикуване: 21 януари 2020 г. 16:42:05 ч.


10-00118-2020-001 - Изработване на рекламни материали за нуждите на културния календар на Община Сливен

Дата на публикуване: 21 януари 2020 г. 16:03:41 ч.


10-00118-2019-024 - Доставка на нов лек автомобил на община Сливен за нуждите на проект BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен “ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Дата на публикуване: 11 декември 2019 г. 16:55:08 ч.


10-00118-2019-023 - Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа

Дата на публикуване: 09 декември 2019 г. 16:42:20 ч.


10-00118-2019-022 - Избор на изпълнител на СМР за обект: „Изграждане на спортни площадки - Изграждане на спортна площадка, ул. „Баба Тонка” № 44, УПИ I, кв. 249”, гр. Сливен”

Дата на публикуване: 30 октомври 2019 г. 16:44:15 ч.


10-00118-2019-021 - Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „технически“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на 5 обекта, част от проект: „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен”

Дата на публикуване: 30 октомври 2019 г. 13:10:00 ч.


10-00118-2019-020 - Доставка на нов лек автомобил на община Сливен за нуждите на проект BG05M9OP001-2.040-0069-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Дата на публикуване: 28 октомври 2019 г. 16:55:00 ч.


10-00118-2019-019 - Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Сливен

Дата на публикуване: 28 октомври 2019 г. 16:53:12 ч.


10-00118-2019-018 - Доставяне на канцеларски материали

Дата на публикуване: 24 октомври 2019 г. 16:54:12 ч.


10-00118-2019-017 - Предоставяне на услуги по управление, експлоатация и поддръжка на Интегрирана информационна система, за видеонаблюдение

Дата на публикуване: 24 октомври 2019 г. 16:27:15 ч.


10-00118-2019-016 - Избор на изпълнител на СМР на обект: "Довършителни строително-монтажни работи на паркинг, изграден върху корекция на р. Асеновска в участъка от км. 6+910 до км. 7+210, гр. Сливен"

Дата на публикуване: 24 октомври 2019 г. 16:20:00 ч.


10-00118-2019-015 - „Изработване на рекламни материали за нуждите на културния календар на Община Сливен за 2020 и 2021 г.”, по две обособени позиции

Дата на публикуване: 22 октомври 2019 г. 16:43:15 ч.


10-00118-2019-014 - Ремонт, монтаж и демонтаж на съществуваща коледна украса и доставка, монтаж и демонтаж на нова коледна украса за град Сливен

Дата на публикуване: 22 октомври 2019 г. 14:43:10 ч.


10-00118-2019-013 - Извършване на услуги по дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на община Сливен

Дата на публикуване: 14 октомври 2019 г. 16:59:51 ч.


10-00118-2019-012 - „Избор на изпълнител на СМР на обект: Основен ремонт и реконструкция на спортни бази и съоръжения в гр. Сливен и населените места в общината (в т.ч и изпълнение на дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност) - Ремонт на покрив на спортна зала за джудо и акробатика „Младост”, парк „Юнак”, гр. Сливен

Дата на публикуване: 03 октомври 2019 г. 16:32:00 ч.


10-00118-2019-011 - Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и изграждане на уличната мрежа в гр. Сливен и населените места в общината - Изграждане на улица от о.т. 1683а до 1691, кв. "Даме Груев", гр. Сливен”

Дата на публикуване: 24 септември 2019 г. 16:59:01 ч.


10-00118-2019-010 - „Реконструкция на уличната канализационна мрежа за блокове № 1, 2, 3 и 6 в кв. „Даме Груев”, гр. Сливен” - I етап: Реконструкция на уличната канализационна мрежа на жилищен блок № 6 в кв. „Даме Груев”, гр. Сливен

Дата на публикуване: 09 август 2019 г. 16:59:51 ч.


10-00118-2019-009 - „Избор на изпълнител на СМР на обект: Основен ремонт и реконструкция на спортни бази и съоръжения в гр. Сливен и населените места в общината (в т.ч и изпълнение на дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност) - Ремонт на покрив на спортна зала за джудо и акробатика „Младост”, парк „Юнак”, гр. Сливен“

Дата на публикуване: 26 юли 2019 г. 15:31:10 ч.


10-00118-2019-008 - Избор на изпълнител на СМР на обект: "Основен ремонт и реконструкция на спортни бази и съоръжения в гр. Сливен и населените места в общината (в т.ч и изпълнение на дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност) – Ремонт и монтаж на слънчева инсталация на покрит басейн в сградата на XII-то ОУ "Елисавета Багряна"

Дата на публикуване: 17 юли 2019 г. 17:20:48 ч.


10-00118-2019-007 - „Избор на изпълнител за извършване на СМР”, по две обособени позиции, Обособена позиция 1 - „Подобряване на уличното осветление в гр. Сливен и населените места в общината”; Обособена позиция 2 -„Аварийно възстановяване на улично осветление (в т.ч. нарушено или разрушено и при форсмажорни обстоятелства)”

Дата на публикуване: 01 юли 2019 г. 16:38:48 ч.


10-00118-2019-006 - Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: "Изграждане на площадка за скейтборд в ЦГЧ, гр. Сливен"

Дата на публикуване: 13 юни 2019 г. 16:30:17 ч.


10-00118-2019-005 - Доставка на строителни материали за ДПЛУИ с. „Качулка”, Община Сливен

Дата на публикуване: 26 февруари 2019 г. 16:39:50 ч.


10-00118-2019-004 - Информация и публичност по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен” по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0015-C01 по ОП „Региони в растеж” 2014-2020”, по две обособени позиции

Дата на публикуване: 26 февруари 2019 г. 14:59:03 ч.


10-00118-2019-003 - "Избор на оценител за изготвяне на експертни оценки за определяне на пазарни продажни и наемни цени на недвижими имоти, собственост на Община Сливен (имоти в регулация, земеделски земи и поземлени имоти в горски територии), на ограничени вещни права върху тях, на пазарни стойности на имоти, подлежащи на отчуждаване, пазарни цени на движимо имущество и бракувани вещи, пазарни цени на активи на търговски дружества със 100% общинско участие" по три обособени позиции

Дата на публикуване: 05 февруари 2019 г. 13:33:04 ч.


10-00118-2019-002 - Намаляване популацията на бездомните кучета

Дата на публикуване: 11 януари 2019 г. 16:00:53 ч.


10-00118-2019-001 - Извършване на дейности, осигуряващи безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 09 януари 2019 г. 16:46:05 ч.


10-00118-2018-014 - Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа

Дата на публикуване: 07 декември 2018 г. 14:25:25 ч.


10-00118-2018-013 - Избор на изпълнител за изпълнение на обект: „Изграждане на улица от ОТ 2254 до ОТ 2293, кв. „Сини камъни”, гр. Сливен

Дата на публикуване: 28 ноември 2018 г. 17:15:38 ч.


10-00118-2018-012 - Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг за обект: „Техническо обследване и ремонт на пътен надлез при км 12+600 на път SLV 2079 (с. Самуилово – гр. Сливен)”

Дата на публикуване: 26 ноември 2018 г. 13:31:33 ч.


10-00118-2018-011 - Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг за обект: „Техническо обследване и ремонт на пътен надлез при км 12+600 на път SLV 2079 (с. Самуилово – гр. Сливен)”

Дата на публикуване: 23 ноември 2018 г. 16:44:14 ч.


10-00118-2018-010 - Доставка на консумативи за печатащи устройства и копирни машини

Дата на публикуване: 22 ноември 2018 г. 13:39:31 ч.


10-00118-2018-009 - Доставяне на канцеларски материали

Дата на публикуване: 16 октомври 2018 г. 16:40:11 ч.


10-00118-2018-008 - Предоставяне на услуги по управление, експлоатация и поддръжка на Интегрирана информационна система, за видеонаблюдение

Дата на публикуване: 17 септември 2018 г. 16:53:07 ч.


10-00118-2018-007 - Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг за обект:

Дата на публикуване: 22 август 2018 г. 16:08:41 ч.


10-00118-2018-006 - Извършване на услуги по дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на община Сливен

Дата на публикуване: 09 август 2018 г. 16:51:35 ч.


10-00118-2018-005 - Поддръжка и ремонт улична мрежа

Дата на публикуване: 29 март 2018 г. 16:57:12 ч.


10-00118-2018-004 - Ремонт, монтаж и демонтаж на съществуваща великденска украса и доставка, монтаж и демонтаж на нова великденска украса за град Сливен

Дата на публикуване: 13 февруари 2018 г. 16:58:21 ч.


10-00118-2018-003 - Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен и структурните й звена и проекти

Дата на публикуване: 08 февруари 2018 г. 16:25:53 ч.


10-00118-2018-002 - Доставка на компютърна техника и периферни устройства

Дата на публикуване: 09 януари 2018 г. 16:58:07 ч.


10-00118-2018-001 - Намаляване популацията на бездомните кучета

Дата на публикуване: 03 януари 2018 г. 17:51:25 ч.


10-00118-2017-017 - Изпомпване и транспортиране на инфилтратни води от ретензионен басейн на закрито Депо за неопасни отпадъци, с. Сотиря, община Сливен до ПСОВ – “ВиК - Сливен” ООД

Дата на публикуване: 15 декември 2017 г. 16:10:58 ч.


10-00118-2017-016 - Изпомпване и транспортиране на инфилтратни води от ретензионен басейн на Регионално депо – Ямбол (квота Община Сливен), до ПСОВ – “ВиК - Сливен” ООД

Дата на публикуване: 15 декември 2017 г. 16:10:44 ч.


10-00118-2017-015 - Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа

Дата на публикуване: 07 декември 2017 г. 13:28:55 ч.


10-00118-2017-014 - Избор на изпълнител на СМР за обект: „Изграждане на ул. „Верила”, гр. Сливен”

Дата на публикуване: 04 декември 2017 г. 16:56:14 ч.


10-00118-2017-013 - Намаляване популацията на бездомните кучета

Дата на публикуване: 27 ноември 2017 г. 17:51:12 ч.


10-00118-2017-012 - Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен и структурните й звена и проекти

Дата на публикуване: 27 ноември 2017 г. 17:46:21 ч.


10-00118-2017-011 - Ремонт, монтаж и демонтаж на съществуваща коледна украса и доставка, монтаж и демонтаж на нова коледна украса за град Сливен

Дата на публикуване: 06 ноември 2017 г. 16:07:09 ч.


10-00118-2017-010 - Извършване на дейности, осигуряващи безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 17 октомври 2017 г. 16:56:18 ч.


10-00118-2017-009 - Доставяне на канцеларски материали

Дата на публикуване: 13 октомври 2017 г. 10:09:54 ч.


10-00118-2017-008 - Избор на изпълнител на обект: Ремонт и реконструкция на сгради и съоръжения Централен общински пазар - Сливен - противоветрови прегради на покрит пазар за плодове и зеленчуци

Дата на публикуване: 11 септември 2017 г. 16:33:27 ч.


10-00118-2017-007 - Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Сливен

Дата на публикуване: 15 август 2017 г. 10:33:53 ч.


10-00118-2017-006 - Предоставяне на услуги по управление, експлоатация и поддръжка на Интегрирана информационна система, за видеонаблюдение

Дата на публикуване: 19 юли 2017 г. 15:17:12 ч.


10-00118-2017-005 - Извършване на услуги по дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на община Сливен

Дата на публикуване: 21 юни 2017 г. 16:53:22 ч.


10-00118-2017-004 - Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Основен ремонт на Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи, гр. Сливен”, по Проект „Красива България”

Дата на публикуване: 11 май 2017 г. 16:11:58 ч.


10-00118-2017-003 - Доставка чрез покупка на един брой специализирана машина за репатриране тип „Паяк” – втора употреба, за нуждите на Общинско предприятие „Градска мобилност”

Дата на публикуване: 25 април 2017 г. 16:42:39 ч.


10-00118-2017-002 - Избор на изпълнител на СМР за „Подобряване на енергийната ефективност в 2 общински сгради в гр. Сливен - Централно топлозахранване на спортна зала „Васил Левски”, гр. Сливен

Дата на публикуване: 01 март 2017 г. 15:51:51 ч.


10-00118-2017-001 - Ремонт, монтаж и демонтаж на съществуваща великденска украса и доставка, монтаж и демонтаж на нова великденска украса за град Сливен

Дата на публикуване: 17 февруари 2017 г. 16:55:56 ч.


10-00118-2016-020 - Намаляване популацията на бездомните кучета

Дата на публикуване: 22 декември 2016 г. 16:21:46 ч.


10-00118-2016-019 - Доставка на оборудване хладилен шкаф с две врати за ДВХУИ – селище „Качулка”

Дата на публикуване: 30 ноември 2016 г. 15:39:58 ч.


10-00118-2016-018 - Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа

Дата на публикуване: 29 ноември 2016 г. 17:02:11 ч.


10-00118-2016-017 - "Избор на психолози, по проект: "Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен", с договор № BG05M9OP001-2.004-0057-С01/03.08.2016 г., финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.", по две обособени позиции

Дата на публикуване: 16 ноември 2016 г. 16:50:21 ч.


10-00118-2016-016 - "Избор на педиатри, по проект: "Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен", с договор № BG05M9OP001-2.004-0057-С01/03.08.2016 г., финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.", по три обособени позиции

Дата на публикуване: 16 ноември 2016 г. 16:29:15 ч.


10-00118-2016-015 - „Изработване и доставяне на материали за публичност и информация по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен” с договор № BG05M9OP001-2.004-0057-С01/03.08.2016 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.”, по две обособени позиции

Дата на публикуване: 11 ноември 2016 г. 15:31:54 ч.


10-00118-2016-014 - „Публичност и визиуализация по проект BG16RFOP001-8.001-0029-С01 „Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма”, по две обособени позиции

Дата на публикуване: 10 ноември 2016 г. 16:54:58 ч.


10-00118-2016-013 - Ремонт, монтаж и демонтаж на съществуваща коледна украса и доставка, монтаж и демонтаж на нова коледна украса за град Сливен

Дата на публикуване: 01 ноември 2016 г. 15:43:18 ч.


10-00118-2016-012 - „Изработване и доставяне на информационни материали по проект „Областен информационен център Сливен” с договор № BG05SFOP001-4.001-0022/01.03.2016 г., финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, по три обособени позиции

Дата на публикуване: 06 октомври 2016 г. 14:11:43 ч.


10-00118-2016-011 - Ремонт Детска ясла № 9 – вътрешен ремонт и довършителни СМР по покрив и фасади

Дата на публикуване: 28 септември 2016 г. 16:17:36 ч.


10-00118-2016-010 - Саниране и вътрешен ремонт Детска ясла № 14

Дата на публикуване: 14 септември 2016 г. 16:37:45 ч.


10-00118-2016-009 - Ремонт Детска ясла № 9 – вътрешен ремонт и довършителни СМР по покрив и фасади

Дата на публикуване: 14 септември 2016 г. 16:27:07 ч.


10-00118-2016-008 - „Публичност и информация по Проект BG05M9OP001-1.002-0080-C01 „Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020”, по две обособени позиции

Дата на публикуване: 13 септември 2016 г. 16:39:33 ч.


10-00118-2016-007 - Извършване на дейности, осигуряващи безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 10 септември 2016 г. 14:34:23 ч.


10-00118-2016-006 - Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Сливен

Дата на публикуване: 15 юли 2016 г. 10:34:39 ч.


10-00118-2016-005 - „Обществен превоз на пътници по Общинската транспортна схема”, по две обособени позиции

Дата на публикуване: 13 юли 2016 г. 16:12:24 ч.


10-00118-2016-004 - Предоставяне на услуги по управление, експлоатация и поддръжка на Интегрирана информационна система, за видеонаблюдение

Дата на публикуване: 24 юни 2016 г. 12:03:33 ч.


10-00118-2016-003 - „Обществен превоз на пътници по Общинската транспортна схема”, по три обособени позиции

Дата на публикуване: 17 юни 2016 г. 14:44:12 ч.


10-00118-2016-002 - Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен и структурните й звена

Дата на публикуване: 17 юни 2016 г. 14:35:33 ч.


10-00118-2016-001 - Извършване на услуги по дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на община Сливен

Дата на публикуване: 27 май 2016 г. 11:33:10 ч.


Достъпност