Обща информация

Официално наименование Община Сливен
Булстат 000590654
Адрес бул. "Цар Освободител" № 1
Град Сливен
Пощенски код 8800
Държава България
Лице за контакт Стефан Радев – Кмет на Община Сливен
Валя Радева – Секретар на Община Сливен
инж. Гинка Тужарова – Началник отдел "Обществени поръчки"
Телефон 044/ 611106
044/ 611215
044/ 611127
Факс 044/ 662350
Електронна поща kmet@sliven.bg;
vradeva@sliven.bg;
g_tujarova@abv.bg
Адрес на възложителя (URL) www.sliven.bg
Достъпност